Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОТ Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОТ Саветник за безбедност у транспорту опасног терета Возачи возила за ТОТ Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива
Насловна страна » Учесници у ТОТ-у » Дозволе за транспорт опасног терета

Дозволе за транспорт опасног терета

Обавештење

Дозвола за транспорт опасног терета потребна је према члану 30. Закона о транспорту опасног терета, за транспорт експлозивног (класа 1 – издаје МУП), радиоактивног (класа 7 – издаје Управа) терета као и за појединачан UN број према посебним одредбама из Табеле А Део 3.2 ADR/RID/ADN (издаје Управа).

Дозволу за транспорт опасног отпада издаје министарство надлежно за послове животне средине. За транспорт опасног отпада (опасног терета) морају бити испуњени услови из закона о транспорту опасног терета.

У друмском саобраћају опасан терет се превози јавним путевима свих категорија уз придржавање ограничења, забрана и обавеза израженим саобраћајном сигнализацијом.

Издавање дозволе за транспорт опасног терета класе 7

Захтев за издавање дозволе за транспорт опасног терета класе 7 треба да садржи све елементе у складу са чланом 31. Закона о транспорту опасног терета (“Службени гласник РС”, број 88/2010). Ближи услови су дати у подпоглављу 6.4.23 Закона о потврђивању европске конвенције о међународном транспорту опасног терета у друмском саобраћају – АДР (“Службени гласник РС – Међународни уговори“ бр. 14/2013).

Обавезни елементи захтева:

  • - лиценца за обављање радијационе делатности
  • - решење о коришћењу извора јонизујућег зрачења
  • - УН број са називом терета који се транспортује, како је наведено у АДР поглавље 3.2 табела А
  • - временски рок за који се тражи дозвола
  • - подаци о произвођачу, паковању и количини опасног терета
  • - податак о месту утовара односно месту где је ускладиштен опасан терет који се транспортује
  • - подаци о возилу и возачу
  • - полиса осигурања са роком важности најмање до краја периода за који се тражи дозвола
  • - мишљење овлашћеног тела да су испуњени радијациони услови за транспорт
  • - доказ о уплати републичке административне таксе по тарифном броју 200. став 6. (једнократни превоз), односно по тарифном броју 162 а став 6. (за вишекратни превоз до шест месеци)

За Решење за једнократни превоз:

сврха уплате: Републичка административна такса
прималац: буџет Републике Србије
износ: 4.410,00 дин.
број текућег рачна: 840-1562845-88
позив на број: 4014812АА12450742321

За Решење које важи до шест месеци:

сврха уплате: Републичка административна такса
прималац: буџет Републике Србије
износ: 13.570,00 дин.
број текућег рачна: 840-1562845-88
позив на број: 4014812АА12450742321

Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт