Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОТ Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОТ Саветник за безбедност у транспорту опасног терета Возачи возила за ТОТ Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

О инспекцији

Један од послова који на основу члана 10. став 1. тачка 3) Закона о транспорту опасног терета („Службени гласник РС" број 88/10) обавља Управа за транспорт опасног терета је да врши инспекцијски надзор над применом прописа из члана 2. став 2. овог закона и прописа донетих на основу овог закона.

Послове инспекцијског надзора, у оквиру организационе структуре Управе за транспорт опасног терета, обавља Група за инспекцијске и управне послове која је надлежна за инспекцијски надзор транспорта опасног терета у друмском, железничком и водном саобраћају.

Инспекцијски надзор над применом овог закона, прописа донетих на основу овог закона и прописа из члана 2. став 2. овог закона врши Управа преко инспектора за транспорт опасног терета.

По члану 75. Закона о транспорту опасног терета инспектор је овлашћен да:

1) нареди да се утврђене неправилности отклоне у одређеном року;

2) забрани да се даље транспортује опасан терет ако нису испуњени услови прописани овим законом;

3) забрани руковање опасним теретом и транспорт опасног терета запосленим лицима која нису стручно оспособљена у складу са овим законом;

4) забрани привредном друштву, односно другом правном лицу или предузетнику да обавља послове учесника у транспорту опасног терета ако утврди да не испуњава прописане услове за обављање послова учесника за транспорт опасног терета.

Поред наведених мера инспектор је овлашћен да налаже мере и предузима друге радње у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15).

Прописи који се примењују у спровођењу инспекцијског надзора:

1) Закон о транспорту опасног терета - ЗОТОТ („Службени гласник РС”, број 88/10);

2) Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15);

3) ADR 2017 - измене и допуне техничких прописа који су саставни део Европског споразума о међународном друмском превозу опасне робе, анекси А и Б „ADR 2017” („Службени гласник РС - Међународни уговори", број 22);

4) Европски споразум о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима – ADN 2017 („Службени гласник РС - Међународни уговори", број 7/ 15);

5) RID 2017 - Kонвенција о међународним железничким превозима (COTIF) Додатак Ц – Правилник о међународном железничком прeвозу опасне робе (RID) („Службени гласник РС - Међународни уговори", број 17/15);

6) Закон о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14);

7) Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности („Службени гласник РС", бр. 36/09 и 93/12);

8) Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16);

9) Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији („Службени гласник РС”, број 87/15);

10) Правилник о условима за добијање лиценце за обављање радијационе делатности („Службени гласник РС", број 61/11);

11) Подзаконски акти донесени на основу Закона о транспорту опасног терета наведени на инернет страници Управе http://www.utot.gov.rs/pravilnici.php


Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт