Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

О инспекцији

Надзор над спровођељем Закона о транспорту опасне робе (Службени гласник РС број. 104/16) на основу члана 16. став 1, став 3 и став 5 обавља Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за инспекцијски надзор. Надзор над спровођењем Закона на основу члана 16. Став 2 и став 4, обавља министарство надлежно за унутрашње послове, а надзор над спровођењем Закона на основу члана 16. Став 6 врши организација надлежна за цивилно бваздухопловство.

По члану 64. Закона о транспорту опаснe робе инспектор је дужан и овлашћен да:

1) забрани употребу амбалаже, покретне опреме под притиско, односно цистерне која не испуњава услове из члана 11. Овог закона;

2) забрани да се даље транспортује опасан терет ако нису испуњени услови прописани овим законом, односно ADR/RID/ADN;

3) забрани руковање и транспорт опаснe робе запосленим лицима која нису стручно оспособљена у складу са овим законом, односно ADR/RID/ADN;

4) забрани привредном друштву, односно другом правном лицу или предузетнику да обавља послове обуке учесника у транспорту опасне робе ако утврди да не испуњава прописане услове за обављање послова обуке учесника у транспорту опасне робе.

5) о трошку превозника привремено забрани даље управљање превозним средством којим се обавља транспорт опасне робе ако утврди да се не поштују одредбе ADR/ RID/ ADN, овог закона и подзаконских аката донетих на основу овог закона, и ако то проузрокује опасност I категорије из ADR/ RID/ ADN и овог закона, као и да налаже мере за отклањање утврђених неправилности на лицу места, ако то не угрожава лица, имовину или животну средину. Током трајања привремене забране управљања превозним средством, превозно средство се може преместити на начин који одреди инспектор;

6) о трошку превозника искључи из саобраћаја превозно средство које се користи док траје привремена забрана из тачке 5) овог става, односно ако возач премести возило супротно начину који одреди инспектор;

7) ако утврди неправилности које није могуће отклонити на лицу места у разумном року, упути возило под полицијском пратњом до најближег погодног места за претовар, или ако није могуће упутити возило до места где би се обавио претовар, наложи претовар на лицу места уз полицијски надзор, о трошку превозника;

8) искључи брод из пловидбе ако утврди да би неправилности на броду који превози опасну робу могле да утичу на безбедност људи, имовине, односно заштиту животне средине;

9) забрани улазак на територију Републике Србије броду који је уписан у страни уписник бродова, а за који је у поступку вршења граничне контроле утврђена повреда ADN, овог закона или прописа донетих на основу овог закона;

10) нареди да се утврђене неправилности отклоне у одређеном року.

Поред наведених мера инспектор је овлашћен да налаже мере и предузима друге радње у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15).

Прописи који се примењују у спровођењу инспекцијског надзора:

1) Закон о транспорту опасне робе ЗОТОР („Службени гласник РС”, број 104/16);

2) Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15);

3) ADR 2017 - измене и допуне техничких прописа који су саставни део Европског споразума о међународном друмском превозу опасне робе, анекси А и Б „ADR 2017” („Службени гласник РС - Међународни уговори", број 22);

4) Европски споразум о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима – ADN 2017 („Службени гласник РС - Међународни уговори", број 7/ 15);

5) RID 2017 - Kонвенција о међународним железничким превозима (COTIF) Додатак Ц – Правилник о међународном железничком прeвозу опасне робе (RID) („Службени гласник РС - Међународни уговори", број 17/15);

6) Закон о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14);

7) Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности („Службени гласник РС", бр. 36/09 и 93/12);

8) Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16);

9) Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији („Службени гласник РС”, број 87/15);

10) Правилник о условима за добијање лиценце за обављање радијационе делатности („Службени гласник РС", број 61/11);

11) Подзаконски акти донесени на основу Закона о транспорту опасног терета наведени на инернет страници Управе http://www.utot.gov.rs/pravilnici.php


Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт