Naslovna strana Aktuelnosti O Nama Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOR Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОR Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe Vozači vozila za TOR Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva
Naslovna strana » Arhiva » Propisi

Propisi - Arhiva

Tehnički propisi doneti na osnovu
međunarodnih ugovora

 1. ADR 2015 - IZMENE I DOPUNE tehničkih propisa koji su sastavni deo Evropskog sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe, aneksi A i B „ADR 2015”
  "Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 22 od 27. novembra 2015
 2. RID 2015 - KONVENCIJA O MEĐUNARODNIM ŽELEZNIČKIM PREVOZIMA (COTIF) DODATAK C – PRAVILNIK O MEĐUNARODNOM ŽELEZNIČKOM PREVOZU OPASNE ROBE (RID)
  "Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17 od 3. septembra 2015
 3. ADN 2015 - EVROPSKI SPORAZUM o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima
  "Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7 od 16. aprila 2015

Pravilnici

 1. Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za stručnu osposobljenost za obavljanje poslova vozača vozila za transport opasnog tereta, sastavu komisije i iznosu troškova polaganja ispita
  "Službeni glasnik RS", br. 27/2013 od 22.3.2013. godine
14. oktobar 2013.

POZIV UČESNICIMA KOJI TRANSPORTUJU OPASAN TERETA VOZILIMA ZA TRANSPORT ODREĐENOG OPASNOG TERETA I TELIMA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI VOZILA ZA TRANSPORT ODREĐENOG OPASNOG TERETA

Molimo Vas da razmotrite Predlog pravilnika o uslovima koje mora da ispuni vozilo za transport određenog opasnog tereta i uslovima koje mora da ispuni telo koje se imenuje za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport određenog opasnog tereta u drumskom saobraćaju, koji je u prilogu i da na njega do 20.10.2013. godine date svoje sugestije

Predlog pravilnika o uslovima za vozilo i za telo za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport određenog opasnog tereta...možete preuzeti ovde.

Uprava za transport opasnog tereta

10. oktobar 2013.

POZIV UČESNICIMA KOJI TRANSPORTUJU OPASAN TERETA VOZILIMA CISTERNAMA

Molimo Vas da razmotrite Predlog pravilnika o načinu pregleda i obeležavanja posude vozila za transport određenog opasnog tereta u drumskom saobraćaju i uslovima koje mora da ispuni telo koje se imenuje za ocenjivanje usaglašenosti koji je u prilogu i da na njega do 20.10.2013. godine date svoje sugestije

Predlog pravilnika o načinu pregleda i obeležavanja posude vozila... možete preuzeti ovde

Uprava za transport opasnog tereta

Međunarodni potvrđeni sporazumi

  Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta unutrašnjim plovnim putevima - ADN 2013 (Aneksi A i B), “Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori" br. 1/2014 od 15.1.2014. godine
  ADN Tom 1 PDF
  ADN Tom 2 PDF
 1. ZAKON O POTVRĐIVANJU EVROPSKE KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM TRANSPORTU OPASNOG TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU (ADR 2007)
  “Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori" br. 2/2010
 2. Zakon o potvrđivanju evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN 2007)
  Službeni glasnik RS- Međunarodni ugovori", broj 3/2010
 3. ZAKON O TRANSPORTU OPASNE ROBE
  "Službeni glasnik RS ", br. 104/2016 - prestao da važi 06.novembra 2018. godine
 4. ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA
  "Službeni glasnik RS ", br. 88/2010 - u potuposti prestao da važi 06.novembra 2018. godine
 5. ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA - engleska verzija
  "Službeni glasnik RS ", br. 88/2010

Naslovna strana O Nama Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt