Naslovna strana Aktuelnosti O Nama Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOR Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОТ Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta Vozači vozila za TOT Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva

Zakonom o transportu opasne robe (Sl. glasnik RS br. 104/16 od 31.12.2016. godine), član 77, prestala je sa radom Uprava za transport opasnog tereta a nadležnost je preuzelo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Uprava za transport opasnog tereta
04. jul 2017.

OBAVEŠTENјE O TERMINIMA ISPITA ZA VOZAČE U PERIODU OD JULA DO DECEMBRA2017. GODINE

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavlјuje raspored održavanja redovnih ispita za vozače vozila za transport opasne robe (ADR) u periodu od 01. jula do 31. decembra 2017. godine. Mesto održavanja ispita je Beograd, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, (zgrada SIV 3).

MESEC DATUM I VREME ISPITA
JUL 10.07.2017. od 12 časova
11.07.2017. od 12 časova
24.07.2017. od 12 časova
25.07.2017. od 12 časova
AVGUST 14.08.2017. od 12 časova
15.08.2017. od 12 časova
28.08.2017. od 12 časova
29.08.2017. od 12 časova
SEPTEMBAR 11.09.2017. od 12 časova
12.09.2017. od 12 časova
25.09.2017. od 12 časova
26.09.2017. od 12 časova
OKTOBAR 16.10.2017. od 12 časova
17.10.2017. od 12 časova
30.10.2017. od 12 časova
31.10.2017. od 12 časova
NOVEMBAR 13.11.2017. od 12 časova
14.11.2017. od 12 časova
27.11.2017. od 12 časova
28.11.2017. od 12 časova
DECEMBAR 11.12.2017. od 12 časova
12.12.2017. od 12 časova
27.12.2017. od 12 časova
28.12.2017. od 12 časova

Zakonom o transportu opasnog tereta („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 88/10) stvoreni su uslovi za rešavanje pitanja transporta opasnog tereta koja prepoznaju međunarodni potvrđeni sporazumi u svojim tehničkim propisima: ADR u drumskom, RID u železničkom, ADN u vodnom i ICAO TI u vazdušnom saobraćaju.

Od 01.01.2017. godine u primeni je Zakon o transportu opasne robe (Sl. glasnik RS br. 104/16 od 31.12.2016. godine, u dalјem tekstu: Zakon), kojim je stavlјen van snage Zakon o transportu opasnog tereta. Zakonom o transportu opasne robe (član 77) prestala je sa radom Uprava za transport opasnog tereta, a nadležnost je preuzelo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Zakon posebno uređuje obaveze učesnika u transportu opasne robe.

Veoma je važno da se prepoznaju svi privredni subjekti i druga pravna lica kao učesnici u transportu opasnog tereta na koje se odnosi Zakon.

Pojam učesnika u transportu opasnog tereta označava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnika koji je: pošilјalac, prevoznik, primalac, utovarač, paker, punilac, korisnik kontejner cisterne ili prenosive cisterne, organizator transporta i davalac usluge pretovara pri promeni vida saobraćaja u transportu opasnog tereta.

Za realizaciju obaveza učesnika u transportu opasnog tereta, tehničku podršku za sprovođenje Zakona pružaju ovlašćena i imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti i ovlašćena i licencirana privredna društva ili druga pravna lica koja stručno osposoblјavaju različite kategorije lica - savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, vozača vozila za transport opasnog tereta, lice sa posebnim znanjima u oblasti ADN i sl.

Odredbe Zakona se ne primenjuju na primere navedene u ADR/ RID/ ADN deo 1.

Adresa:
    Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
    Sektor za vazdušni saobraćaj i transport opasne robe
    Odsek za transport opasne robe
    Omladinskih brigada 1
    11070 Novi Beograd

telefoni:
    + 381 11 3122 780
    + 381 11 3122 781

mail: tor@mgsi.gov.rs

Prijavlјivanje vanrednog događaja u transportu opasnog tereta:
    +381 62 80 69 987

Novo!!!

Izveštaj o uspehu kandidata sa ispita održanog 28 . novembar 2017. godine. (.pdf)

ISPIT ZA SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNE ROBE biće održan 12. oktobra 2017. godine (četvrtak) od 10:00 časova i 07. decembra.2017. godine (četvrtak) od 10 časova u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, (zgrada SIV 3). Prijave se dostavlјaju isklјučivo u pisanoj formi, do 27.09.2017. godine.

 

Naslovna strana O Nama Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt