Naslovna strana Aktuelnosti O Nama Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOR Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОR Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe Vozači vozila za TOR Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva

O inspekciji

Nadzor nad sprovođelјem Zakona o transportu opasne robe (Službeni glasnik RS broj. 104/16) na osnovu člana 16. stav 1, stav 3 i stav 5 obavlјa Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za inspekcijski nadzor. Nadzor nad sprovođenjem Zakona na osnovu člana 16. Stav 2 i stav 4, obavlјa ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, a nadzor nad sprovođenjem Zakona na osnovu člana 16. Stav 6 vrši organizacija nadležna za civilno bvazduhoplovstvo.

Po članu 64. Zakona o transportu opasne robe inspektor je dužan i ovlašćen da:

1) zabrani upotrebu ambalaže, pokretne opreme pod pritisko, odnosno cisterne koja ne ispunjava uslove iz člana 11. Ovog zakona;

2) zabrani da se dalјe transportuje opasan teret ako nisu ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom, odnosno ADR/RID/ADN;

3) zabrani rukovanje i transport opasne robe zaposlenim licima koja nisu stručno osposoblјena u skladu sa ovim zakonom, odnosno ADR/RID/ADN;

4) zabrani privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu ili preduzetniku da obavlјa poslove obuke učesnika u transportu opasne robe ako utvrdi da ne ispunjava propisane uslove za obavlјanje poslova obuke učesnika u transportu opasne robe.

5) o trošku prevoznika privremeno zabrani dalјe upravlјanje prevoznim sredstvom kojim se obavlјa transport opasne robe ako utvrdi da se ne poštuju odredbe ADR/ RID/ ADN, ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona, i ako to prouzrokuje opasnost I kategorije iz ADR/ RID/ ADN i ovog zakona, kao i da nalaže mere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti na licu mesta, ako to ne ugrožava lica, imovinu ili životnu sredinu. Tokom trajanja privremene zabrane upravlјanja prevoznim sredstvom, prevozno sredstvo se može premestiti na način koji odredi inspektor;

6) o trošku prevoznika isklјuči iz saobraćaja prevozno sredstvo koje se koristi dok traje privremena zabrana iz tačke 5) ovog stava, odnosno ako vozač premesti vozilo suprotno načinu koji odredi inspektor;

7) ako utvrdi nepravilnosti koje nije moguće otkloniti na licu mesta u razumnom roku, uputi vozilo pod policijskom pratnjom do najbližeg pogodnog mesta za pretovar, ili ako nije moguće uputiti vozilo do mesta gde bi se obavio pretovar, naloži pretovar na licu mesta uz policijski nadzor, o trošku prevoznika;

8) isklјuči brod iz plovidbe ako utvrdi da bi nepravilnosti na brodu koji prevozi opasnu robu mogle da utiču na bezbednost lјudi, imovine, odnosno zaštitu životne sredine;

9) zabrani ulazak na teritoriju Republike Srbije brodu koji je upisan u strani upisnik brodova, a za koji je u postupku vršenja granične kontrole utvrđena povreda ADN, ovog zakona ili propisa donetih na osnovu ovog zakona;

10) naredi da se utvrđene nepravilnosti otklone u određenom roku.

Pored navedenih mera inspektor je ovlašćen da nalaže mere i preduzima druge radnje u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS”, broj 36/15).

Propisi koji se primenjuju u sprovođenju inspekcijskog nadzora:

1) Zakon o transportu opasne robe ZOTOR („Službeni glasnik RS”, broj 104/16);

2) Zakon o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS”, broj 36/15);

3) ADR 2017 - izmene i dopune tehničkih propisa koji su sastavni deo Evropskog sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe, aneksi A i B „ADR 2017” („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 22);

4) Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima – ADN 2017 („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 7/ 15);

5) RID 2017 - Konvencija o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) Dodatak C – Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID) („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/15);

6) Zakon o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14);

7) Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti („Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 93/12);

8) Zakon o upravlјanju otpadom („Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 14/16);

9) Pravilnik o licenci za obavlјanje energetske delatnosti i sertifikaciji („Službeni glasnik RS”, broj 87/15);

10) Pravilnik o uslovima za dobijanje licence za obavlјanje radijacione delatnosti („Službeni glasnik RS", broj 61/11);

11) Podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o transportu opasnog tereta navedeni na inernet stranici Uprave http://www.utot.gov.rs/pravilnici.php


Naslovna strana O Nama Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt