Naslovna strana Aktuelnosti O Nama Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOR Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОR Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe Vozači vozila za TOR Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva
Naslovna strana » Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Najčešće postavlјena pitanja i odgovori

Privredno društvo

 1. U KOJIM SLUČAJEVIMA JE PRIVREDNO DRUŠTVO OBAVEZNO DA ANGAŽUJE SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA?
  Zakon o transportu opasnog tereta („Službeni glasnik RS" 88/10) propisuje u članu 18. da svaki učesnik u transportu opasnog tereta u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju sa sedištem u Republici Srbiji mora imati najmanje jednog savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta. Ako se vaše preduzeće javlјa kao pošilјalac, prevoznik, primalac, utovarilac, paker ili punilac opasnog tereta, smatrate se učesnikom u transportu opasnog tereta i dužni ste da imate angažovanog savetnika za bezbednost. Prema ADR sporazumu, nadležni organi Ugovorne strane mogu da predvide izvesna odstupanja od ADR sporazuma u pogledu angažovanja savetnika. Međutim, u našem zakonu za sada nije predviđena takva mogućnost. Da bi određena količina opasne robe bila smatrana malom (1.1.3.6 ADR), ograničenom (3.4 ADR) ili izuzetom količinom (3.5 ADR), potrebno je da upravo savetnik za bezbednost proračuna te količine. Savetnik za bezbednost ne mora biti lice angažovano sa strane, već može biti zaposleno u vašem privrednom društvu.
 2. NA KOJI NAČIN PRIVREDNO DRUŠTVO OBAVEŠTAVA UPRAVU ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA O ANGAŽOVANјU SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA?
  Potrebno je da odgovorno lice u preduzeću (npr. direktor) donese pismenu odluku kojom imenuje savetnika za obavlјanje poslova u transportu opasnog tereta. Odluku je potrebno dostaviti Upravi za transport opasnog tereta u pisanoj formi. Takođe je potrebno u slučaju otkazivanja angažovanja savetnika dostaviti Upravi obaveštenje o prestanku angažovanja, kao i odluku o angažovanju drugog savetnika.
 3. KOJI JE ROK DA UČESNIK U TRANSPORTU OPASNOG TERETA DOSTAVI GODIŠNјI IZVEŠTAJ SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA?
  Rok je do 1. februara tekuće godine za prethodnu godinu (član 19. ZTOT).
 4. U KOJIM SLUČAJEVIMA JE NEOPHODNA DOZVOLA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA?
  Na osnovu Zakona o transportu opasnog tereta (ZTOT), dozvola za kopneni transport opasnog tereta se izdaje u dva slučaja: 1) transport materija i predmeta koje pripadaju klasi 7 ADR – radioaktivne materije; dozvolu izdaje Uprava za transport opasnog tereta; 2) transport materija i predmeta koji pripadaju klasi 1 ADR - eksplozivne materije i predmeti sa eksplozivnim materijama; dozvolu izdaje MUP. Kada se radi o dozvoli za transport opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju, nadležna je organizacija zadužena za civilno vazduhoplovstvo – Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta

 1. KOJE SU OBAVEZE SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA?
  Savetnik je dužan da izvršava obaveze iz odelјka 1.8.3 ADR/RID/ADN i obaveze propisane Zakonom o transportu opasnog tereta („Službeni glasnik RS" 88/10, Glava IV. čl. 18 – 22.).
 2. KAKO SE STIČE SERTIFIKAT SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA?
  Potrebno je da se kandidat obrati nekom od ovlašćenih organizatora obuke. Na sajtu Uprave na stranici http://www.utot.gov.rs/licence-obuka-savetnici.php možete pogledati spisak licenciranih organizatora stručnog osposoblјavanja za savetnike za bezbednost u transportu opasnog tereta gde je potrebno da kandidat završi obuku. Nakon završene obuke, kandidat dobija potvrdu da je završio obuku za savetnika. Nakon završene obuke, polaže se ispit u Upravi za transport opasnog tereta. Godišnji raspored ispita možete pronaći ovde http://www.utot.gov.rs/savetnik-obavestenja.php
 3. KO IMA PRAVO DA POLAŽE ISPIT ZA SAVETNIKA?
  Upućujemo vas na stranicu http://www.utot.gov.rs/pravna-akta.php na Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja ispita za izdavanje sertifikata o stručnoj osposoblјenosti za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta („Službeni glasnik RS", broj 57/15), gde možete videti u članu 5. koji su uslovi za polaganje i koja dokumenta je potrebno priložiti uz prijavu za polaganje ispita.
 4. KOLIKO KOŠTA OBUKA I POLAGANјE ISPITA ZA SAVETNIKA?
  Organizatori obuke slobodno formiraju cenu obuke. Pre pristupanja polaganju ispita, kandidat je u obavezi da uplati republičku administrativnu taksu i da dokaz o uplati takse priloži sa prijavom za polaganje ispita. Iznos takse je sledeći:
  - 15.000 RSD je visina troškova polaganja ispita za izdavanje Sertifikata za savetnika.
  - 10.000 RSD je visina troškova polaganja ispita za produženje roka važenja Sertifikata za savetnika.
 5. DA LI JE DOZVOLjENO KORIŠĆENјE LITERATURE NA ISPITU?
  Da. Dozvolјeno je korišćenje ADR/RID/ADN, Zakona o transportu opasnog tereta i podzakonskih akata donetih na osnovu tog zakona. Korišćenje druge literature i elektronskih sredstava i uređaja nije dozvolјeno.
 6. DA LI KANDIDAT KOJI NIJE POLOŽIO ISPIT ZA SAVETNIKA, PLAĆA TAKSU U SLUČAJU DA PONOVO IZAĐE NA ISPIT?
  Kandidat koji nije položio ispit ima pravo na jedan popravni ispit u roku od 6 meseci, bez plaćanja takse.
 7. AKO KANDIDAT POLAŽE ISPIT ZA SAVETNIKA ADR/RID/ADN I POLOŽI STRUČNI ISPIT ZA SAMO JEDAN VID SAOBRAĆAJA MOŽE LI DA DOBIJE SERTIFIKAT ZA SAMO TAJ VID SAOBRAĆAJA KOJI JE POLOŽIO?
  Ako kandidat položi samo jedan vid saobraćaja, a izašao je na ispit za više vidova saobraćaja, može dobiti sertifikat za vid saobraćaja za koji je položio stručni ispit. U tom slučaju nema pravo na besplatan popravni ispit za one vidove saobraćaja koje nije položio, jer se prijava ispita smatra okončanom izdavanjem sertifikata. U slučaju da kandidat ne uzme sertifikat, a želi da izađe na popravni ispit iz onog dela koji nije položio, on ima pravo na besplatan popravni ispit s tim što se datum polaganja računa od dana kada je prvi put polagao, odnosno položio ispit za najmanje jedan vid saobraćaja.
 8. ŠTA SE UPISUJE U POTVRDU O STRUČNOJ OSPOSOBLjENOSTI ZA RAD SA OPASNIM MATERIJAMA KOJU IZDAJE SAVETNIK? DA LI JE POTREBNO DA SE URADI PISMENI TEST DA BI SE ZAPOSLENOM MOGLA IZDATI POTVRDA O OSPOSOBLjENOSTI ZA RAD SA OPASNIM MATERIJAMA?
  Obrazac potvrde propisan je Pravilnikom o obrascu i roku važenja potvrde o stručnoj osposoblјenosti zaposlenog na poslovima u transportu opasnog tereta („Službeni glasnik RS", broj 42/13) koji možete pronaći na stranici http://www.utot.gov.rs/pravilnici.php pod rednim brojem 7. Osim podataka zaposlenog, u potvrdi je potrebno da se navedu konkretni poslovi koje zaposleni obavlјa (npr. punilac, paker, primalac goriva na benzinskoj pumpi i sl.). Nakon obuke lica za obavlјanje poslova u transportu opasnog tereta potrebno je da savetnik napravi kontrolni pismeni test koji zaposleni treba da položi. Ovaj kontrolni test treba da bude arhiviran u preduzeću i na zahtev inspektora Uprave za transport opasnog tereta preduzeće je dužno da isti dostavi na uvid inspektoru.
 9. DA LI SAVETNIK ZA BEZBEDNOST U TOT MORA DA PRISUSTVUJE INSPEKCIJSKOJ KONTROLI OD STRANE INSPEKTORA UPRAVE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA U PREDUZEĆU?
  U slučaju inspekcijske kontrole u nekom preduzeću, a po zahtevu inspektora, savetnik je dužan da bude prisutan. Ukoliko inspektor to ne zahteva, savetnik nije dužan da prisustvuje inspekcijskom nadzoru.

Vozač vozila za transport opasnog tereta

 1. KAKO SE STIČE SERTIFIKAT ZA VOZAČA ADR VOZILA?
  Vozač se prvo obrati nekom od ovlašćenih organizatora obuke. Nakon sprovedene obuke, ispit se polaže u Upravi za transport opasnog tereta. Godišnji raspored ispita možete pronaći na stranici http://www.utot.gov.rs/strucno-osposobljavanje-vozac.php .
 2. KOLIKO KOŠTA OBUKA I POLAGANјE ISPITA ZA VOZAČA?
  Organizatori obuke slobodno formiraju cenu obuke.
  Pre pristupanja polaganju ispita, kandidat je u obavezi da uplati republičku administrativnu taksu i da dokaz o uplati takse donese sa prijavom na ispit. Iznos takse je sledeći:
  - 4.000 RSD, osnovno poznavanje transporta opasnog tereta;
  - 2.000 RSD, specijalistička oblast: cisterna ili klasa 7 ili klasa 1;
  - 2.000 RSD, obnova osnovnog poznavanja transporta opasnog tereta;
  - 1.000 RSD, obnova specijalističke oblasti: cisterna ili klasa 7 ili klasa 1;
  http://www.utot.gov.rs/doc/Poziv%20na%20broj%20i%20iznos%20takse22.04.xls
 3. DA LI JE DOZVOLjENO KORIŠĆENјE LITERATURE NA ISPITU?
  Ne.
 4. DA LI VOZAČ KOJI NIJE POLOŽIO ISPIT, PLAĆA TAKSU U SLUČAJU DA PONOVO IZAĐE NA ISPIT?
  Da.
 5. DA LI VOZAČ KOJI NIJE POLOŽIO ISPIT, PONOVO MORA DA PROĐE OBUKU?
  Potvrda da je vozač prošao obuku važi 6 meseci. Vozač ne mora ponovo da prolazi obuku ukoliko nije položio ispit. Međutim, poželјno je da u saradnji sa organizatorom obuke pohađa dodatne časove kako bi pobolјšao svoje znanje.
 6. DA LI VOZAČ MOŽE DA PREVOZI OPASAN TERET AKO NEMA POLOŽEN STRUČNI ISPIT ZA VOZAČE VOZILA U TRANSPORTU OPASNOG TERETA? Ako nema sertifikat za vozače vozila u transportu opasnog tereta vozač može da prevozi opasan teret samo ako se radi o izuzeću koje je propisano ADR, pod uslovom da ima potvrdu o stručnoj osposoblјenosti za obavlјanje poslova u transportu opasnog tereta.
 7. ŠTA TREBA DA URADI VOZAČ U SLUČAJU GUBITKA ADR SERTIFIKATA ZA VOZAČE VOZILA U U TRANSPORTU OPASNOG TERETA?
  Potrebno je da izgublјeni sertifikat oglasi nevažećim u Službenom glasniku i da podnese zahtev Upravi za transport opasnog tereta za izdavanje duplikata ADR sertifikata. Obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji i postupku nalazi se na sajtu Uprave na stranici http://www.utot.gov.rs/obavestenja-vozac.php.
 8. DA LI VOZAČ MOŽE DA PRISTUPI STRUČNOM ISPITU ZA VOZAČE VOZILA U TOT U SLUČAJU DA NIJE PROŠAO OBUKU KOD OVLAŠĆENIH ORGANIZATORA STRUČNOG OSPOSOBLjAVANјA VOZAČA VOZILA U TOT?
  Ne može.
 9. DA LI VOZAČ KOJI JE STRANI DRŽAVLjANIN MOŽE DA POLAŽE ISPIT U REPUBLICI SRBIJI?
  Može.
 10. DA LI VOZAČ KOJI IMA DRŽAVLjANSTVO REPUBLIKE SRBIJE MOŽE DA POLAŽE U NEKOJ DRUGOJ DRŽAVI A DA MU SERTIFIKAT BUDE PRIZNAT U REPUBLICI SRBIJI?
  Može. Spisak država koje su ovlašćene za idavanje ADR sertifikata za vozača, sa uzorcima sertifikata, nalazi se ovde http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_certificates.html

Vozilo

 1. KO U REPUBLICI SRBIJI IZDAJE SERTIFIKAT O ODOBRENјU ZA VOZILO?
  Sertifikat izdaju imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport određenog opasnog tereta u drumskom saobraćaju. Spisak imenovanih tela možete pronaći ovde http://www.utot.gov.rs/imenovana-tela.php
 2. DA LI JE PROPISANA JEDINSTVENA CENA ZA IZDAVANјE SERTIFIKATA?
  Ne.
 3. ZA KOJA VOZILA JE POTREBAN SERTIFIKAT O ODOBRENјU ZA VOZILO (ADR SERTIFIKAT)?
  Za vozila cisterne i vozila namenjena za klasu 1 ADR. Upućujemo vas na stranicu http://www.utot.gov.rs/vozila-za-tot-adr-sertifikati.php gde je pojašnjeno ovo pitanje.
 4. UPRKOS OBAVEŠTENјU KOJE SE NALAZI NA VAŠEM SAJTU, DA BIH UČESTVOVAO NA JAVNOM KONKURSU ZA PREVOZ OPASNOG TERETA, POSLODAVAC IZMEĐU OSTALIH USLOVA TRAŽI I POSEDOVANјE SERTIFIKATA O ODOBRENјU ZA VOZILO IAKO TO PO ADR NIJE POTREBNO?
  U tom slučaju, potrebno je podneti Upravi za transport opasnog tereta zahtev za mišlјenje u vezi primene republičkih propisa. Članom 80. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS", broj 101/07) propisano je da su na traženje fizičkih ili pravnih lica, organi državne uprave dužni da daju mišlјenja o primeni odredaba zakona i drugih opštih akata, u roku od 30 dana. Mišlјenja organa državne uprave nisu obavezujuća. Kao prilog potrebno je dostaviti potvrdu o uplati republičke administrativne takse. Iznos takse i broj računa možete pogledati na stranici http://www.utot.gov.rs/takse-i-naknade-troskova.php
 5. DA LI SERTIFIKAT ZA VOZILO KOJI JE IZDAT U DRUGOJ DRŽAVI VAŽI U REPUBLICI SRBIJI ZA VOZILO KOJE JE REGISTROVANO U REPUBLICI SRBIJI?
  Ne. Sertifikat za vozilo izdaje se u zemlјi registracije vozila.

Pokretna oprema pod pritiskom

 1. KOJE NADLEŽNOSTI IMA UPRAVA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA KADA JE U PITANјU PRODAJA TNG BOCA (BUTAN-BOCE ZA DOMAĆINSTVO)?
  Uprava je nadležna za kontrolu roka tehničke ispravnosti boca (revizije boca) kod distributera. Za sve ostalo nadležna je tržišna inspekcija.
 2. ŠTА JE POTREBNO ZA PODNOŠENјE ZAHTEVA ZA PRIZNAVANјE INOSTRANOG ODOBRENOG TIPA POSUDE POD PRITISKOM?
  Potrebno je da se Upravi podnese pismeni zahtev. Obrazac zahteva možete pronaći na stranici http://www.utot.gov.rs/odobrenja-tip-obavestenja.php. Dokumenta koje je potrebno priložiti uz zahtev možete videti u prilogu obrasca na istoj stranici. Iznos za uplatu republičke administrativne takse i broj računa možete videti na stranici http://www.utot.gov.rs/takse-i-naknade-troskova.php.
 3. DA LI REZERVOARI TNG KOJI SE UGRAĐUJU U VOZILA SPADAJU U POKRETNU OPREMU POD PRITISKOM?
  Ne.
 4. ŠTA JE POTREBNO ZA PODNOŠENјE ZAHTEVA ZA ODOBRENјE TIPA POKRETNE OPREME POD PRITISKOM, VOZILA CISTERNE, KOLA CISTERNE, KONTEJNER CISTERNE ILI MEGC?
  Potrebno je podneti pismeni zahtev Upravi za transport opasnog tereta. Ne postoji obrazac zahteva već se zahtev podnosi u slobodnoj formi. Uz zahtev je potrebno dostaviti izveštaj o ispitivanju, koje je izvršilo imenovano telo za ispitivanje pokretne opreme pod pritiskom. Takođe se prilaže i potvrda o uplati republičke administrativne takse, a iznos takse možete pogledati na stranici http://www.utot.gov.rs/takse-i-naknade-troskova.php.

Ostalo

 1. GDE MOGU DA SE INFORMIŠEM U VEZI SA BROJEM RAČUNA I IZNOSIMA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI ZA USLUGE KOJE PRUŽA UPRAVA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA?
  Podatke o broju računa i iznosima republičkih administrativnih taksi možete pronaći na stranici http://www.utot.gov.rs/takse-i-naknade-troskova.php
 2. BAVIM SE PROIZVODNјOM HEMIKALIJA. KO I NA OSNOVU ČEGA KLASIFIKUJE OPASNE HEMIKALIJE (RADI ODREĐIVANјA KOJA SPADA U OPASAN TERET)?
  Odgovor možete pronaći na stranicama http://www.utot.gov.rs/ztot.php i http://www.utot.gov.rs/pravilnici.php gde se nalaze propisi iz oblasti hemikalija.

Naslovna strana O Nama Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt