Naslovna strana Aktuelnosti O Nama Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOR Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОR Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe Vozači vozila za TOR Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva

Zadaci Savetnika

Savetnik za bezbednost u transportu opasonog tereta u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju je posebno stručno osposobljena osoba koja kod (za) Učesnika u transportu opasnog tereta obavlja poslove u obimu koji je utvrđen tehničkim propisima u prilozima evropskih sporazuma za transport opasnog tereta - ADR/RID/ADN i zakonom o transportu opasnsog tereta.

U nastavku je izvod iz Odeljka 1.8.3 ADR koji se odnosi na Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, koji je isti i u RID i ADN:

„Svako preduzeće, čija je delatnost vezana za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju ili s tim u vezi pakovanje, utovar, punjenje ili istovar, mora da imenuje jednog ili više Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, čiji se zadatak sastoji u tome, da pomogne u sprečavanju rizika, koji proizilaze iz takvih aktivnosti, po lica, imovinu i životnu sredinu.

Nadležni organi Ugovorne Strane mogu da predvide, da se ovi zahtevi ne primenjuju na preduzeća:

(a) čije je delatnost vezana za one količine opasnog tereta po transportnoj jedinici koje su manje od vrednosti utvrđenih u 1.1.3.6, i 1.7.1.4, kao i u Poglavljima 3.3, 3.4 i 3.5; ili

(b) čija glavna ili sporedna delatnost nije transport opasnog tereta ili sa tim transportom povezan utovar ili istovar, već samo povremeno obavljanje unutrašnjeg transporta opasnog tereta ili sa tim povezanog utovara i istovara, ukoliko to predstavlja vrlo malu opasnost po zagađenje životne sredine.

Glavni zadatak Savetnika za bezbednost vezano za odgovornost rukovodioca preduzeća, je da za delatnost preduzeća pronalazi odgovarajuća sredstva, načine i odgovarajuće mere za primenu važećih odredbi, pod optimalnim uslovima bezbednosti, radi olakšanog sprovođenja delatnosti.

Zadaci savetnika u odnosu na delatnost preduzeća su naročito:

- praćenje primene propisa koji se odnose na transport opasnog tereta;

- savetovanje u aktivnostima preduzeća vezanim sa transport opasnog tereta;

- izrada Godišnjeg izveštaja za rukovodstvo preduzeća ili eventualno za lokalne organe vlasti o aktivnostima preduzeća u vezi sa transportom opasnog tereta. Godišnji izveštaji se moraju čuvati pet godina i na zahtev se dostavljaju pojedinim državnim organima.

Osim toga, u zadatke Savetnika za bezbednost spada, praćenje sledećih postupaka, odnosno metoda vezanih za odnosne aktivnosti preduzeća:

- postupci, kojima se obezbeđuje primena zahteva za identifikaciju opasnog tereta koji se transportuje;

- metode preduzeća, kojima se pri kupovini transportnih sredstava uvažavaju posebni zahtevi vezano za opasne terete, koji se transportuju;

- postupci, kojima se ispituje oprema koji se koriste za transport opasnog tereta ili za utovar ili istovar;

- odgovarajuća stručna osposobljavanja radnika preduzeća, uključujući i izmene propisa, i čuvanje dokumenata o stručnom osposobljavanju;

- sprovođenje odgovarajućih hitnih mera pri eventualnim nesrećama ili nezgodama, koje pod određenim okolnostima mogu da ugroze bezbednost u toku transporta opasnog tereta, ili u toku utovara ili istovara;

- postupci na utvrđivanju uzroka i, ukoliko je potrebno i ispostavljanje izveštaja o nesrećama, nezgodama ili teškim prestupima, koji su utvrđeni u toku transporta opasnog tereta ili u toku utovara ili istovara;

- uvođenje odgovarajućih mera, koje treba da spreče ponovnu pojavu nesreća, nezgoda ili teških prestupa;

- uvažavanje pravnih propisa i posebnih zahteva transporta opasnog tereta prilikom izbora i korišćenja podizvođača ili trećih lica;

- provera, da li lica koja su uključena u transport opasnog tereta, ili utovar ili istovar opasnog tereta, raspolažu detaljnim objašnjenjima i uputstvima za rad;

- uvođenje mera koje se odnose na podizanja svesti o mogućim rizicima koji se javljaju prilikom transporta, utovara i istovara opasnog tereta;

- uvođenje mera provere postojanja pratećih dokumenata i bezbednosne opreme u transportnim sredstvima, kao i usaglašenost ovih dokumenata i opreme sa propisima;

- uvođenje postupka za proveru primene propisa za utovar i istovar;

- postojanje plana bezbednosti prema 1.10.3.2.

Funkciju Savetnika za bezbednost može da obavlja rukovodilac preduzeća, lice sa drugim zadacima u preduzeću ili lice koje nije direktno zaposleno u preduzeću, pod uslovom da je ono stvarno u stanju, da izvršava zadatke Savetnika za bezbednost.

Svako preduzeće, na zahtev saopštava nadležnom organu ili telu kojeg je za tu svrhu odredila Ugovorna Strana, identitet svog Savetnika za bezbednost.

Savetnik za bezbednost vodi računa o tome, da se nakon nesreće, koja se desila u toku transporta ili u toku utovara ili istovara, koji je dotično preduzeće obavljalo, a pri čemu je naneta šteta licima, imovini ili životnoj sredini, da se po prikupljanju svih konkretnih informacija, pripremi izveštaj o nesreći za rukovodstvo preduzeća, i po potrebi za lokalne organe vlasti. Ovaj izveštaj o nesreći ne zamenjuje izveštaje rukovodstva preduzeća, koji se moraju ispostaviti prema ostalim međunarodnim ili nacionalnim pravnim propisima.“

Savetnik za bezbednost mora posedovati važeći sertifikat o stručnoj osposobljenosti za drumski, odnosno železnički ili vodni transport opasnog tereta, koji se stiče posle izvršene obuke i položenog ispita.

Sertifikat izdaje Uprava za transport opasnog tereta.

U nastavku je izvod iz zakona o transportu opasnog tereta koji se odnosi na Savetnika za bezbednost:

"Savetnik je dužan da izvršava obaveze iz odeljka 1.8.3 ADR/RID/ADN.

Osim obaveza iz stava 1. ovog člana, Savetnik je dužan da:

1) nadgleda i kontroliše način na koji učesnici u transportu opasnog tereta postupaju sa opasnim teretom u skladu sa obavezama utvrđenim propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona i drugim propisima;

2) obaveštava organ poslovođenja učesnika u transportu opasnog tereta o obavezama utvrđenim propisima o transportu opasnog tereta i o načinu njihovog izvršavanja;

3) obučava zaposlene koji rukuju opasnim teretom, u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona."


Naslovna strana O Nama Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt