Насловна страна Актуелности О Управи Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОТ Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОТ Саветник за безбедност у транспорту опасног терета Возачи возила за ТОТ Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива

Надлежност

Према члану 10. Закона о транспорту опасног терета Управа за транспорт опасног терета обавља следеће послове:

 1. учествује у раду међународних стручних тела за израду техничких прописа из потврђених међународних споразума из члана 2. став 2. овог закона, припрема предлоге за њихову измену и допуну и изјашњава се о предлозима представника других држава;
 2. учествује у припреми прописа у области транспорта опасног терета;
 3. врши инспекцијски надзор над применом прописа из члана 2. став 2. овог закона, овог закона и прописа донетих на основу овог закона;
 4. издаје овлашћење стручном лицу;
 5. издаје одобрење за тип амбалаже, односно посуде под притиском или цистерне за транспорт опасног терета;
 6. издаје овлашћење телу за оцењивање усаглашености типа амбалаже, односно посуде под притиском или цистерне која се користи у транспорту опасног терета;
 7. издаје именовање телу за оцењивање усаглашености типа посуде под притиском или цистерне;
 8. одузима одобрење за тип амбалаже, односно посуде под притиском или цистерне која се користи у транспорту опасног терета, ако амбалажа, односно посуда под притиском или цистерна која се користи у транспорту опасног терета не испуњава услове из одобрења;
 9. доноси решење о признавању одобрења за тип амбалаже, односно посуде под притиском или цистерне које је издао надлежни орган стране државе;
 10. води Регистар стручних лица за испитивање посуде под притиском и цистерне која се користи у транспорту опасног терета;
 11. образује испитну комисију која проверава стручну оспособљеност кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасног терета;
 12. саставља испитна питања за проверу стручне оспособљености кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасног терета и објављује их на утврђен начин;
 13. проверава испуњеност услова и издаје лиценцу привредном друштву или другом правном лицу за оспособљавање кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасног терета;
 14. прикупља годишње извештаје саветника за безбедност у транспорту опасног терета, анализира их и предлаже измене прописа;
 15. издаје сертификат о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасног терета;
 16. врши надзор над радом привредних друштава и других правних лица којима издаје лиценцу, овлашћење или други акт на основу овог закона;
 17. надзире припрему и спровођење Плана безбедности учесника у транспорту опасног терета који транспортују опасан терет високе потенцијалне опасности, утврђен прописима из члана 2. став 2. овог закона;
 18. издаје дозволу за транспорт опасног терета када је то утврђено прописима из члана 2. став 2. овог закона, изузев дозволе за транспорт експлозивног терета;
 19. прати транспорт и угрожавање безбедности транспорта опасног терета;
 20. анализира извештаје о издатим, односно враћеним сертификатима о одобрењу за возило за транспорт одређеног опасног терета;
 21. издаје овлашћење телу за оцењивање усаглашености типа возила за транспорт опасног терета;
 22. издаје именовање телу за оцењивање усаглашености возила за транспорт одређеног опасног терета;
 23. издаје овлашћење привредном друштву, односно другом правном лицу за стручно оспособљавање кандидата за возача возила за транспорт опасног терета;
 24. образује испитну комисију која проверава стручну оспособљеност возача возила за транспорт опасног терета, саставља и објављује испитна питања на утврђен начин;
 25. издаје сертификат о стручној оспособљености возача возила за транспорт опасног терета и води Регистар издатих сертификата;
 26. прикупља податке о повредама прописа из члана 2. став 2. овог закона, овог закона и прописа донетих на основу овог закона, анализира их, предлаже измене и допуне наведених прописа, размењује податке о повредама прописа с надлежним органом друге државе, односно с надлежним телима ЕУ и поступа по захтеву надлежног органа друге државе који је утврдио да возило регистровано у Републици Србији није поштовало прописе;
 27. учествује у припреми билатералних споразума у области транспорта опасног терета;
 28. израђује годишњи извештај, на основу прикупљених података, о повредама прописа из члана 2. став 2. овог закона, овог закона и прописа донетих на основу овог закона, по категорији опасности и доставља га надлежним међународним телима;
 29. издаје одобрење за тип брода који се користи за транспорт опасног терета;
 30. издаје овлашћење телу за оцењивање усаглашености типа брода за транспорт опасног терета;
 31. издаје именовање телу за оцењивање усаглашености брода за транспорт одређеног опасног терета;
 32. издаје овлашћење привредном друштву, односно другом правном лицу за стручно оспособљавање кандидата за Лице са сертификатом ADN;
 33. образује испитну комисију која проверава стручну оспособљеност кандидата за Лице са сертификатом ADN;
 34. издаје сертификат ADN и води Регистар издатих сертификата;
 35. анализира извештаје о издатим, односно враћеним сертификатима о одобрењу за брод за транспорт одређеног опасног терета;
 36. одузима лиценцу, овлашћење или други акт који је издат на основу овог закона, ако утврди престанак испуњености неког од услова на основу којих су ти акти издати.

Члан 11.

Управом руководи директор, кога поставља Влада на пет година, на предлог Министра, према закону којим се уређује положај државних службеника.


Насловна страна О Управи Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт