Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива
Насловна страна » Питања и одговори

Питања и одговори

Најчешће постављена питања и одговори

Привредно друштво

 1. У КОЈИМ СЛУЧАЈЕВИМА ЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ОБАВЕЗНО ДА АНГАЖУЈЕ САВЕТНИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА?
  Закон о транспорту опасног терета („Службени гласник РС" 88/10) прописује у члану 18. да сваки учесник у транспорту опасног терета у друмском, железничком и водном саобраћају са седиштем у Републици Србији мора имати најмање једног саветника за безбедност у транспорту опасног терета. Ако се ваше предузеће јавља као пошиљалац, превозник, прималац, утоварилац, пакер или пунилац опасног терета, сматрате се учесником у транспорту опасног терета и дужни сте да имате ангажованог саветника за безбедност. Према ADR споразуму, надлежни органи Уговорне стране могу да предвиде извесна одступања од ADR споразума у погледу ангажовања саветника. Међутим, у нашем закону за сада није предвиђена таква могућност. Да би одређена количина опасне робе била сматрана малом (1.1.3.6 ADR), ограниченом (3.4 ADR) или изузетом количином (3.5 ADR), потребно је да управо саветник за безбедност прорачуна те количине. Саветник за безбедност не мора бити лице ангажовано са стране, већ може бити запослено у вашем привредном друштву.
 2. НА КОЈИ НАЧИН ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ОБАВЕШТАВА УПРАВУ ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА О АНГАЖОВАЊУ САВЕТНИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА?
  Потребно је да одговорно лице у предузећу (нпр. директор) донесе писмену одлуку којом именује саветника за обављање послова у транспорту опасног терета. Одлуку је потребно доставити Управи за транспорт опасног терета у писаној форми. Такође је потребно у случају отказивања ангажовања саветника доставити Управи обавештење о престанку ангажовања, као и одлуку о ангажовању другог саветника.
 3. КОЈИ ЈЕ РОК ДА УЧЕСНИК У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА ДОСТАВИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ САВЕТНИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА?
  Рок је до 1. фебруара текуће године за претходну годину (члан 19. ЗТОТ).
 4. У КОЈИМ СЛУЧАЈЕВИМА ЈЕ НЕОПХОДНА ДОЗВОЛА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА?
  На основу Закона о транспорту опасног терета (ЗТОТ), дозвола за копнени транспорт опасног терета се издаје у два случаја: 1) транспорт материја и предмета које припадају класи 7 ADR – радиоактивне материје; дозволу издаје Управа за транспорт опасног терета; 2) транспорт материја и предмета који припадају класи 1 ADR - експлозивне материје и предмети са експлозивним материјама; дозволу издаје МУП. Када се ради о дозволи за транспорт опасног терета у ваздушном саобраћају, надлежна је организација задужена за цивилно ваздухопловство – Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије.

Саветник за безбедност у транспорту опасног терета

 1. КОЈЕ СУ ОБАВЕЗЕ САВЕТНИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА?
  Саветник је дужан да извршава обавезе из одељка 1.8.3 ADR/RID/ADN и обавезе прописане Законом о транспорту опасног терета („Службени гласник РСˮ 88/10, Глава IV. чл. 18 – 22.).
 2. КАКО СЕ СТИЧЕ СЕРТИФИКАТ САВЕТНИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА?
  Потребно је да се кандидат обрати неком од овлашћених организатора обуке. На сајту Управе на страници http://www.utot.gov.rs/licence-obuka-savetnici.php можете погледати списак лиценцираних организатора стручног оспособљавања за саветнике за безбедност у транспорту опасног терета где је потребно да кандидат заврши обуку. Након завршене обуке, кандидат добија потврду да је завршио обуку за саветника. Након завршене обуке, полаже се испит у Управи за транспорт опасног терета. Годишњи распоред испита можете пронаћи овде http://www.utot.gov.rs/savetnik-obavestenja.php
 3. КО ИМА ПРАВО ДА ПОЛАЖЕ ИСПИТ ЗА САВЕТНИКА?
  Упућујемо вас на страницу http://www.utot.gov.rs/pravna-akta.php на Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања испита за издавање сертификата о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасног терета („Службени гласник РС", број 57/15), где можете видети у члану 5. који су услови за полагање и која документа је потребно приложити уз пријаву за полагање испита.
 4. КОЛИКО КОШТА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА САВЕТНИКА?
  Организатори обуке слободно формирају цену обуке. Пре приступања полагању испита, кандидат је у обавези да уплати републичку административну таксу и да доказ о уплати таксе приложи са пријавом за полагање испита. Износ таксе је следећи:
  - 15.000 РСД је висина трошкова полагања испита за издавање Сертификата за саветника.
  - 10.000 РСД је висина трошкова полагања испита за продужење рока важења Сертификата за саветника.
 5. ДА ЛИ ЈЕ ДОЗВОЉЕНО КОРИШЋЕЊЕ ЛИТЕРАТУРЕ НА ИСПИТУ?
  Да. Дозвољено је коришћење ADR/RID/ADN, Закона о транспорту опасног терета и подзаконских аката донетих на основу тог закона. Коришћење друге литературе и електронских средстава и уређаја није дозвољено.
 6. ДА ЛИ КАНДИДАТ КОЈИ НИЈЕ ПОЛОЖИО ИСПИТ ЗА САВЕТНИКА, ПЛАЋА ТАКСУ У СЛУЧАЈУ ДА ПОНОВО ИЗАЂЕ НА ИСПИТ?
  Кандидат који није положио испит има право на један поправни испит у року од 6 месеци, без плаћања таксе.
 7. АКО КАНДИДАТ ПОЛАЖЕ ИСПИТ ЗА САВЕТНИКА ADR/RID/ADN И ПОЛОЖИ СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА САМО ЈЕДАН ВИД САОБРАЋАЈА МОЖЕ ЛИ ДА ДОБИЈЕ СЕРТИФИКАТ ЗА САМО ТАЈ ВИД САОБРАЋАЈА КОЈИ ЈЕ ПОЛОЖИО?
  Ако кандидат положи само један вид саобраћаја, а изашао је на испит за више видова саобраћаја, може добити сертификат за вид саобраћаја за који је положио стручни испит. У том случају нема право на бесплатан поправни испит за оне видове саобраћаја које није положио, јер се пријава испита сматра окончаном издавањем сертификата. У случају да кандидат не узме сертификат, а жели да изађе на поправни испит из оног дела који није положио, он има право на бесплатан поправни испит с тим што се датум полагања рачуна од дана када је први пут полагао, односно положио испит за најмање један вид саобраћаја.
 8. ШТА СЕ УПИСУЈЕ У ПОТВРДУ О СТРУЧНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗА РАД СА ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА КОЈУ ИЗДАЈЕ САВЕТНИК? ДА ЛИ ЈЕ ПОТРЕБНО ДА СЕ УРАДИ ПИСМЕНИ ТЕСТ ДА БИ СЕ ЗАПОСЛЕНОМ МОГЛА ИЗДАТИ ПОТВРДА О ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗА РАД СА ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА?
  Образац потврде прописан је Правилником о обрасцу и року важења потврде о стручној оспособљености запосленог на пословима у транспорту опасног терета („Службени гласник РСˮ, број 42/13) који можете пронаћи на страници http://www.utot.gov.rs/pravilnici.php под редним бројем 7. Осим података запосленог, у потврди је потребно да се наведу конкретни послови које запослени обавља (нпр. пунилац, пакер, прималац горива на бензинској пумпи и сл.). Након обуке лица за обављање послова у транспорту опасног терета потребно је да саветник направи контролни писмени тест који запослени треба да положи. Овај контролни тест треба да буде архивиран у предузећу и на захтев инспектора Управе за транспорт опасног терета предузеће је дужно да исти достави на увид инспектору.
 9. ДА ЛИ САВЕТНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ У ТОТ МОРА ДА ПРИСУСТВУЈЕ ИНСПЕКЦИЈСКОЈ КОНТРОЛИ ОД СТРАНЕ ИНСПЕКТОРА УПРАВЕ ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА У ПРЕДУЗЕЋУ?
  У случају инспекцијске контроле у неком предузећу, а по захтеву инспектора, саветник је дужан да буде присутан. Уколико инспектор то не захтева, саветник није дужан да присуствује инспекцијском надзору.

Возач возила за транспорт опасног терета

 1. КАКО СЕ СТИЧЕ СЕРТИФИКАТ ЗА ВОЗАЧА ADR ВОЗИЛА?
  Возач се прво обрати неком од овлашћених организатора обуке. Након спроведене обуке, испит се полаже у Управи за транспорт опасног терета. Годишњи распоред испита можете пронаћи на страници http://www.utot.gov.rs/strucno-osposobljavanje-vozac.php .
 2. КОЛИКО КОШТА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ВОЗАЧА?
  Организатори обуке слободно формирају цену обуке.
  Пре приступања полагању испита, кандидат је у обавези да уплати републичку административну таксу и да доказ о уплати таксе донесе са пријавом на испит. Износ таксе је следећи:
  - 4.000 РСД, основно познавање транспорта опасног терета;
  - 2.000 РСД, специјалистичка област: цистерна или класа 7 или класа 1;
  - 2.000 РСД, обнова основног познавања транспорта опасног терета;
  - 1.000 РСД, обнова специјалистичке области: цистерна или класа 7 или класа 1;
  http://www.utot.gov.rs/doc/Poziv%20na%20broj%20i%20iznos%20takse22.04.xls
 3. ДА ЛИ ЈЕ ДОЗВОЉЕНО КОРИШЋЕЊЕ ЛИТЕРАТУРЕ НА ИСПИТУ?
  Не.
 4. ДА ЛИ ВОЗАЧ КОЈИ НИЈЕ ПОЛОЖИО ИСПИТ, ПЛАЋА ТАКСУ У СЛУЧАЈУ ДА ПОНОВО ИЗАЂЕ НА ИСПИТ?
  Да.
 5. ДА ЛИ ВОЗАЧ КОЈИ НИЈЕ ПОЛОЖИО ИСПИТ, ПОНОВО МОРА ДА ПРОЂЕ ОБУКУ?
  Потврда да је возач прошао обуку важи 6 месеци. Возач не мора поново да пролази обуку уколико није положио испит. Међутим, пожељно је да у сарадњи са организатором обуке похађа додатне часове како би побољшао своје знање.
 6. ДА ЛИ ВОЗАЧ МОЖЕ ДА ПРЕВОЗИ ОПАСАН ТЕРЕТ АКО НЕМА ПОЛОЖЕН СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА ВОЗАЧЕ ВОЗИЛА У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА? Ако нема сертификат за возаче возила у транспорту опасног терета возач може да превози опасан терет само ако се ради о изузећу које је прописано ADR, под условом да има потврду о стручној оспособљености за обављање послова у транспорту опасног терета.
 7. ШТА ТРЕБА ДА УРАДИ ВОЗАЧ У СЛУЧАЈУ ГУБИТКА ADR СЕРТИФИКАТА ЗА ВОЗАЧЕ ВОЗИЛА У У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА?
  Потребно је да изгубљени сертификат огласи неважећим у Службеном гласнику и да поднесе захтев Управи за транспорт опасног терета за издавање дупликата ADR сертификата. Обавештење о потребној документацији и поступку налази се на сајту Управе на страници http://www.utot.gov.rs/obavestenja-vozac.php.
 8. ДА ЛИ ВОЗАЧ МОЖЕ ДА ПРИСТУПИ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА ВОЗАЧЕ ВОЗИЛА У ТОТ У СЛУЧАЈУ ДА НИЈЕ ПРОШАО ОБУКУ КОД ОВЛАШЋЕНИХ ОРГАНИЗАТОРА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ВОЗАЧА ВОЗИЛА У ТОТ?
  Не може.
 9. ДА ЛИ ВОЗАЧ КОЈИ ЈЕ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИН МОЖЕ ДА ПОЛАЖЕ ИСПИТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ?
  Може.
 10. ДА ЛИ ВОЗАЧ КОЈИ ИМА ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ МОЖЕ ДА ПОЛАЖЕ У НЕКОЈ ДРУГОЈ ДРЖАВИ А ДА МУ СЕРТИФИКАТ БУДЕ ПРИЗНАТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ?
  Може. Списак држава које су овлашћене за идавање ADR сертификата за возача, са узорцима сертификата, налази се овде http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_certificates.html

Возило

 1. КО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЗДАЈЕ СЕРТИФИКАТ О ОДОБРЕЊУ ЗА ВОЗИЛО?
  Сертификат издају именована тела за оцењивање усаглашености возила за транспорт одређеног опасног терета у друмском саобраћају. Списак именованих тела можете пронаћи овде http://www.utot.gov.rs/imenovana-tela.php
 2. ДА ЛИ ЈЕ ПРОПИСАНА ЈЕДИНСТВЕНА ЦЕНА ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА?
  Не.
 3. ЗА КОЈА ВОЗИЛА ЈЕ ПОТРЕБАН СЕРТИФИКАТ О ОДОБРЕЊУ ЗА ВОЗИЛО (ADR СЕРТИФИКАТ)?
  За возила цистерне и возила намењена за класу 1 ADR. Упућујемо вас на страницу http://www.utot.gov.rs/vozila-za-tot-adr-sertifikati.php где је појашњено ово питање.
 4. УПРКОС ОБАВЕШТЕЊУ КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ НА ВАШЕМ САЈТУ, ДА БИХ УЧЕСТВОВАО НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНОГ ТЕРЕТА, ПОСЛОДАВАЦ ИЗМЕЂУ ОСТАЛИХ УСЛОВА ТРАЖИ И ПОСЕДОВАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ОДОБРЕЊУ ЗА ВОЗИЛО ИАКО ТО ПО ADR НИЈЕ ПОТРЕБНО?
  У том случају, потребно је поднети Управи за транспорт опасног терета захтев за мишљење у вези примене републичких прописа. Чланом 80. Закона о државној управи („Службени гласник РС", број 101/07) прописано је да су на тражење физичких или правних лица, органи државне управе дужни да дају мишљења о примени одредаба закона и других општих аката, у року од 30 дана. Мишљења органа државне управе нису обавезујућа. Као прилог потребно је доставити потврду о уплати републичке административне таксе. Износ таксе и број рачуна можете погледати на страници http://www.utot.gov.rs/takse-i-naknade-troskova.php.
 5. ДА ЛИ СЕРТИФИКАТ ЗА ВОЗИЛО КОЈИ ЈЕ ИЗДАТ У ДРУГОЈ ДРЖАВИ ВАЖИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ВОЗИЛО КОЈЕ ЈЕ РЕГИСТРОВАНО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ?
  Не. Сертификат за возило издаје се у земљи регистрације возила.

Покретна опрема под притиском

 1. КОЈЕ НАДЛЕЖНОСТИ ИМА УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА КАДА ЈЕ У ПИТАЊУ ПРОДАЈА ТНГ БОЦА (БУТАН-БОЦЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО)?
  Управа је надлежна за контролу рока техничке исправности боца (ревизије боца) код дистрибутера. За све остало надлежна је тржишна инспекција.
 2. ШТA ЈЕ ПОТРЕБНО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ИНОСТРАНОГ ОДОБРЕНОГ ТИПА ПОСУДЕ ПОД ПРИТИСКОМ?
  Потребно је да се Управи поднесе писмени захтев. Образац захтева можете пронаћи на страници http://www.utot.gov.rs/odobrenja-tip-obavestenja.php. Документа које је потребно приложити уз захтев можете видети у прилогу обрасца на истој страници. Износ за уплату републичке административне таксе и број рачуна можете видети на страници http://www.utot.gov.rs/takse-i-naknade-troskova.php.
 3. ДА ЛИ РЕЗЕРВОАРИ ТНГ КОЈИ СЕ УГРАЂУЈУ У ВОЗИЛА СПАДАЈУ У ПОКРЕТНУ ОПРЕМУ ПОД ПРИТИСКОМ?
  Не.
 4. ШТA ЈЕ ПОТРЕБНО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРЕЊЕ ТИПА ПОКРЕТНЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ, ВОЗИЛА ЦИСТЕРНЕ, КОЛА ЦИСТЕРНЕ, КОНТЕЈНЕР ЦИСТЕРНЕ ИЛИ MEGC?
  Потребно је поднети писмени захтев Управи за транспорт опасног терета. Не постоји образац захтева већ се захтев подноси у слободној форми. Уз захтев је потребно доставити извештај о испитивању, које је извршило именовано тело за испитивање покретне опреме под притиском. Такође се прилаже и потврда о уплати републичке административне таксе, а износ таксе можете погледати на страници http://www.utot.gov.rs/takse-i-naknade-troskova.php.

Остало

 1. ГДЕ МОГУ ДА СЕ ИНФОРМИШЕМ У ВЕЗИ СА БРОЈЕМ РАЧУНА И ИЗНОСИМА РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА?
  Податке о броју рачуна и износима републичких административних такси можете пронаћи на страници http://www.utot.gov.rs/takse-i-naknade-troskova.php
 2. БАВИМ СЕ ПРОИЗВОДЊОМ ХЕМИКАЛИЈА. КО И НА ОСНОВУ ЧЕГА КЛАСИФИКУЈЕ ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ (РАДИ ОДРЕЂИВАЊА КОЈА СПАДА У ОПАСАН ТЕРЕТ)?
  Одговор можете пронаћи на страницама http://www.utot.gov.rs/ztot.php и http://www.utot.gov.rs/pravilnici.php где се налазе прописи из области хемикалија.

Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт