Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОТ Саветник за безбедност у транспорту опасног терета Возачи возила за ТОТ Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива
Насловна страна » Таксе и накнаде трошкова

Таксе и накнаде трошкова

1. На основу члана 80. Закона о државној управи је прописано да на тражење физичких или правних лица, органи државне управе су дужни да дају мишљење о примени одредаба закона и других општих аката

Сврха уплате: РАТ за мишљење о примени одредаба закона и других општих аката
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 2. став 2. за захтев за давање тумачења, објашњења односно мишљења о примени републичких прописа, правном лицу односно предузетнику,односно физичком лицу уписаном у посебан регистар, које обавља делатност слободне професије, уређену посебним прописом 12.490,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

2. На основу члана 14.и 15. у вези издавања одобрења за тип амбалаже односно посуде под притиском или цистерне за транспорт опасног терета

Сврха уплате: РАТ за издавање одобрења за тип амабалаже односно посуде под притиском или цистерне за транспорт опасног терета
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 1. за захтев 310,00 РСД-а
Тарифни број 162а. за решење 49.650,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

3. Захтев за признавање важења иностране исправе о усаглашености у Републици Србији

Сврха уплате: РАТ за захтев за признавање важења иностране исправе о усаглашености у РС
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 94. став 1. тачка 5. за захтев 2.510,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

4. Решење које се доноси по захтеву за признавање важења иностране исправе о усаглашености у Републици Србији

Сврха уплате: РАТ за решење које се доноси по захтеву за признавање важења иностране исправе о усаглашености у РС
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 94. став 1. тачка 6. за решење 24.020,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

5. На основу члана 161. 3акона о општем управном поступку и члана 2. и 3. Уредбе о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености у вези издавања извода из регистра иностраних исправа о усаглашености чије је важење признато у Републици Србији

Сврха уплате: РАТ за издавања извода из регистра иностраних исправа о усаглашености чије је важење признато у РС
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 1. за захтев 310,00 РСД
Тарифни број 94 став 1. тачка 7. за извод из регистра иностраних исправа о усаглашености чије је важење признато у РС 12.010,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

6. На основу члана 22. у вези образовања испитне комисије која проверава стручну оспособљеност кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасног терета и издаје сертификат о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасног терета

Сврха уплате: Име и презиме кандидата који полаже испит за саветника за безбедност, навод: "испит за саветника за безбедност ADR/RID/AND", датум одржавања испита
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Члан 15. правилника о програму, начину и висини трошкова полагања испита за издавање сертификата о стручној оспособљености за саветника за транспорт опасног терета 15.000 РСД
За продужење сертификата о стручној оспособљености саветника за транспорт опасног терета 10.000,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-31018845-58
Позив на број: 5514812АА09450742321
 

7. На основу члана 1. 3акона о општем управном поступку за подношење захтева за полагање стручног испита за возача возила у транспорту опасне робе и издавања решења по захтеву

Сврха уплате: РАТ за подношење захтева за полагање испита
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 1.став 1. за захтев 310,00 РСД
Тарифни број 9 став 1. за решење 520,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

8. На основу члана 42.у вези образовања испитне комисије која проверава стручну оспособљеност возача возила опасног терета, саставља и објављује испитна питања на утврђен начин издаје сертификат о стручној оспособљености возача возила за транспорт опасног терета и води Регистар издатих сертификата

Сврха уплате: Име и презиме кандидата који полаже испит за возача возила за транспорт опасног терета, навод: "испит за возача ADR", датум одржавања испита
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Правилник о програму и начину полагања испита за стручно оспособљавање за обављање послова возача возила за транспорт опасног терета , саставу комисије и износу трошкова полагања испита (Испит из области Основног познавања транспорта опасног терета) 4.000,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-31018845-58
Позив на број: 5014812АА10450742321
 

9. На основу члана 42.у вези образовања испитне комисије која проверава стручну оспособљеност возача возила опасног терета, саставља и објављује испитна питања на утврђен начин издаје сертификат о стручној оспособљености возача возила за транспорт опасног терета и води Регистар издатих сертификата

Сврха уплате: Име и презиме кандидата који полаже испит за возача возила за транспорт опасног терета, навод: "испит за возача ADR", датум одржавања испита
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Правилник о програму и начину полагања испита за стручно оспособљавање за обављање послова возача возила за транспорт опасног терета , саставу комисије и износу трошкова полагања испита (Испити из Специјалистичке области транспорта у цистернама, експлозивних материја и предмета класе 1 и радиоактивних материја класе 7 АДР) 2.000 РСД
Број текућег рачуна: 840-31018845-58
Позив на број: 5014812АА10450742321
 

10. На основу члана 42.у вези образовања испитне комисије која проверава стручну оспособљеност возача возила опасног терета, саставља и објављује испитна питања на утврђен начин издаје сертификат о стручној оспособљености возача возила за транспорт опасног терета и води Регистар издатих сертификата

Сврха уплате: Име и презиме кандидата који полаже испит за возача возила за транспорт опасног терета, навод: "испит за возача ADR", датум одржавања испита
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Правилник о програму и начину полагања испита за стручно оспособљавање за обављање послова возача возила за транспорт опасног терета , саставу комисије и износу трошкова полагања испита (Испит обнове знања из области Основног познавања транспорта опасног терета) 2.000,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-31018845-58
Позив на број: 5014812АА10450742321
 

11. На основу члана 42.у вези образовања испитне комисије која проверава стручну оспособљеност возача возила опасног терета, саставља и објављује испитна питања на утврђен начин издаје сертификат о стручној оспособљености возача возила за транспорт опасног терета и води Регистар издатих сертификата

Сврха уплате: Име и презиме кандидата који полаже испит за возача возила за транспорт опасног терета, навод: "испит за возача ADR", датум одржавања испита
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Правилник о програму и начину полагања испита за стручно оспособљавање за обављање послова возача возила за транспорт опасног терета , саставу комисије и износу трошкова полагања испита (Испити обнове знања из Специјалистичке области транспорта у цистернама, експлозивних материја и предмета класе 1, радиоактивних материја класе 7 АДР) 1.000,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-31018845-58
Позив на број: 5014812АА10450742321
 

12. На основу члана 61. у вези образовања испитне комисије која проверава стручну оспособљеност кандидата за лице са сертификатом АДН, издаје сертификат АДН

Сврха уплате: Име и презиме кандидата који полаже испит за лице са сертификатом АДН, навод: "испит за ADN", датум одржавања испита
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Правилник о програму и начину полагања испита за стручно оспособљавање за обављање послова лица са сертификатом АДН 10.000,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-31018845-58
Позив на број: 4514812АА11450742321
 

13. На основу члана 43.у вези издавања овлашћења привредном друштву, односно другом правном лицу за стручно оспособљавање кандидата за возача возила за транспорт опасног терета

Сврха уплате: РАТ за овлашћења привредном друштву, односно другом правном лицу за стручно оспособљавање кандидата за возача возила за транспорт опасног терета
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 1. за захтев 310,00 РСД-а
Тарифни број 162а став 5. за решење 42.270,00 РСД-а
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

14. На основу члана 60.у вези издавања овлашћења привредном друштву,односно другом правном лицу за стручно оспособљавање кандидата за лице са сертификатом АДН

Сврха уплате: РАТ за издавање овлашћења привредном друштву,односно другом правном лицу за стручно оспособљавање кандидата за лице са сертификатом АДН
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 1. за захтев 310,00 РСД
Тарифни број 162а став 4. за решење 43.2700,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

15. На основу члана 20.у вези издавања овлашћења привредном друштву,односно другом правном лицу за оспособљавање кандидата за Саветника за безбедност у транспорту опасног терета

Сврха уплате: РАТ за издавање овлашћења привредном друштву,односно другом правном лицу за оспособљавање кандидата за Саветника за безбедност у транспорту опасног терета
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 1. за захтев 310,00 РСД-а
Тарифни број 162а став 2. за решење 66.630,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

16. На основу члана 13. у вези издавања овлашћења телу за оцењивање усаглашености типа амбалаже, односно посуде под притиском или цистерне која се користи у транспорту опасног терета

Сврха уплате: РАТ за издавање овлашћења телу за оцењивање усаглашености типа амбалаже, односно посуде под притиском или цистерне која се користи у транспорту опасног терета
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 94 став1.тачка 2.за пријаву 2.510,00 РСД
Тарифни број 94 став 1. тачка 4. за решење 12.010,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

17. На основу члана 13. и 16. у вези издавања именовања тела за оцењивање саглашености типа посуда под притиском или цистерне

Сврха уплате: РАТ за издавање именовања тела за оцењивање саглашености типа посуда под притиском или цистерне
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 94 став1.тачка 1. за захтев 2.510,00 РСД
Тарифни број 94, став 1. тачка 3. за решење 12.010,00 РСД-а
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

18. На основу члана 39. у вези издавања овлашћења телу за оцењивање усаглашености типа возила за транспорт опасног терета

Сврха уплате: РАТ за издавање овлашћења телу за оцењивање усаглашености типа возила за транспорт опасног терета
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 94.став 1. тачка 2. за пријаву 2.510,00 РСД
Тарифни број 94 став1.тачка 4. за решење 12.010,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

19. На основу члана 40. у вези издавања именовања телу за оцењивање усаглашености возила за транспорт одређеног опасног терета

Сврха уплате: РАТ за издавање именовања телу за оцењивање усаглашености возила за транспорт одређеног опасног терета
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 94. став 1.тачка 1. за захтев 2.510,00 РСД
Тарифни број 94 став 1.тачка 3. за решење 12.010,00 РСД-а
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

20. На основу члана 13. у вези издавања овлашћења стручном лицу које испитује посуду под притиском или цистерну

Сврха уплате: РАТ за издавање овлашћења стручном лицу које испитује посуду под притиском или цистерну
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 1. за захтев 310,00 РСД
Тарифни број 162а став 3. за решење 31.910,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 
 
Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт