Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива
Насловна страна » Таксе и накнаде трошкова

Таксе и накнаде трошкова

1. На основу члана 5. 3акона о републичким административним таксама прописана је такса за захтев, предлог, молбу или неки други поднесак

Сврха уплате: РАТ за захтев
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 1.став 1. за захтев 310,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

2. На основу члана 80. Закона о државној управи је прописано да на тражење физичких или правних лица, органи државне управе су дужни да дају мишљење о примени одредаба закона и других општих аката

Сврха уплате: РАТ за мишљење о примени одредаба закона и других општих аката
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 2. став 2. за захтев за давање тумачења, објашњења односно мишљења о примени републичких прописа, правном лицу односно предузетнику,односно физичком лицу уписаном у посебан регистар, које обавља делатност слободне професије, уређену посебним прописом 12.630,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

3. На основу члана 14. Закона о транспорту опасне робе у вези издавања сертификата о одобрења за тип амбалаже односно покретне опреме под притиском или цистерне за транспорт опасне робе

Сврха уплате: РАТ за издавање одобрења за тип амабалаже односно посуде под притиском или цистерне за транспорт опасне робе
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 1. став 1. за захтев 310,00 РСД-а
Тарифни број 162а. став 1. за решење 50.200,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

4.1 На основу члана 11. Закона о транспорту опасне робе захтев за признавање важења иностране исправе о усаглашености у Републици Србији

Сврха уплате: РАТ за захтев за признавање важења иностране исправе о усаглашености у РС
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 94. став 1. тачка 5. за захтев 2.540,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

4.2. На основу члана 11. Закона о транспорту опасне робе решење које се доноси по захтеву за признавање важења иностране исправе о усаглашености у Републици Србији

Сврха уплате: РАТ за решење које се доноси по захтеву за признавање важења иностране исправе о усаглашености у РС
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 94. став 1. тачка 6. за решење 24.280,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

5. На основу члана 161. 3акона о општем управном поступку и члана 2. и 3. Уредбе о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености у вези издавања извода из регистра иностраних исправа о усаглашености чије је важење признато у Републици Србији

Сврха уплате: РАТ за издавања извода из регистра иностраних исправа о усаглашености чије је важење признато у РС
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 1. став 1. за захтев 310,00 РСД
Тарифни број 94. став 1. тачка 7. за извод из регистра иностраних исправа о усаглашености чије је важење признато у РС 12.140,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

6. На основу члана 39. Законо о транспорту опасне робе у вези образовања испитне комисије која проверава стручну оспособљеност кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасне робе и издаје сертификат о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасне робе

Сврха уплате: Име и презиме кандидата који полаже испит за саветника за безбедност, навод: "испит за саветника за безбедност ADR/RID/AND", датум одржавања испита
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број162а. став7. по захтеву за за издавање сертификата за саветника за безбедност у транспорту опасне робе 15.180 РСД
Тарифни број 162а. став 8. по захтеву за продужење важења сертификата за саветника за безбедност у транспорт опасне робе 10.120,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

7.1. На основу члана 1. 3акона о општем управном поступку за полагање испита за издавање ADR сертификата за возача возила у транспорту опасне робе и издавање решења по захтеву

Сврха уплате: РАТ за подношење захтева за полагање испита
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 1.став 1. за захтев 310,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

7.2. На основу члана 43. Закона о транспорту опасне робе за полагање испита за издавање ADR сертификата за возача возила у транспорту опасне робе и издавање решења по захтеву

Сврха уплате: Име и презиме кандидата који полаже испит за возача возила за транспорт опасног терета, навод: "испит за возача ADR", датум одржавања испита
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 162а. став 9. за решење по захтеву за издавање ADR сертификата о стручној оспособљености возача из области основног познавања транспорта опасне робе 4.050,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

7.3. На основу члана 43. Закона о транспорту опасне робе за полагање испита из специјалистичке области за издавање ADR сертификата за возача возила у транспорту опасне робе и издавање решења по захтеву

Сврха уплате: Име и презиме кандидата који полаже испит за возача возила за транспорт опасне робе, навод: "испит за возача ADR", датум одржавања испита
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 162а. став 10. за решење по захтеву за издавање ADR сертификата о стручној оспособљености возача из специјалистичких области за транспорт опасне робе у цистернама, опасне робе класе 1 (експлозивне материје и предмети класе 1) и класе 7 (радиоактивних материја) 2.020 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

7.4. На основу члана 43. Закона о транспорту опасне робе за полагање испита за издавање ADR сертификата за возача возила у транспорту опасне робе и издавање решења по захтеву за продужење важности сертификата

Сврха уплате: Име и презиме кандидата који полаже испит за возача возила за транспорт опасне робе, навод: "испит за возача ADR", датум одржавања испита
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 162а. став 11. за решење по захтеву за продужење важности ADR сертификата о стручној оспособљености возача из области основног познавања транспорта опасне робе 2.020,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

7.5. На основу члана 43. Закона о транспорту опасне робе за полагање испита из специјалистичке области за издавање ADR сертификата за возача возила у транспорту опасне робе и издавање решења по захтеву за продужење важности сертификата

Сврха уплате: Име и презиме кандидата који полаже испит за возача возила за за транспорт опасне робе, навод: "испит за возача ADR", датум одржавања испита
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 162а. став 12. за решење по захтеву за продужење важности ADR сертификата о стручној оспособљености возача из специјалистичких области за транспорт опасне робе у цистернама, опасне робе класе 1 (експлозивне материје и предмети класе 1) и класе 7 (радиоактивних материја)  1.010,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

8.1. На основу члана 1. 3акона о општем управном поступку за подношење захтева за полагање испита за издавање сертификата о специјалистичком знању из области ADN и издавања решења по захтеву

Сврха уплате: РАТ за подношење захтева за полагање испита
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 1.став 1. за захтев 310,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

8.2. На основу члана 57. Закона о транспорту опасне робе за полагање испита за издавање сертификата о специјалистичком знању из области ADN и издавања решења по захтеву

Сврха уплате: Име и презиме кандидата који полаже испит за лице са сертификатом АДН, навод: "испит за ADN", датум одржавања испита
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 162а. став 13. за решење по захтеву за издавање сертификата о специјалистичком знању из области ADN из основног познавања транспорта сувог терета и основног познавања транспорта танкерима и комбинованог транспорта у складу са ADN 10.120,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

8.3. На основу члана 57. Закона о транспорту опасне робе за полагање испита за издавање сертификата о специјалистичком знању из области ADN и издавања решења по захтеву за продужење важности сертификата

Сврха уплате: Име и презиме кандидата који полаже испит за лице са сертификатом АДН, навод: "испит за ADN", датум одржавања испита
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 162а. став 14. за решење по захтеву за продужење важности сертификата о специјалистичком знању из области ADN из основног познавања транспорта сувог терета и основног познавања транспорта танкерима у складу са  ADN 5.060,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

8.4. На основу члана 57. Закона о транспорту опасне робе за полагање стручног испита за лице са сертификатом ADN које учествује у транспорту гасова и издавања решења по захтеву

Сврха уплате: Име и презиме кандидата који полаже испит за лице са сертификатом АДН, навод: "испит за ADN", датум одржавања испита
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 162а. став 15. за решење по захтеву за издавање сертификата о специјалистичком знању из области ADN за транспорт гасова 19.230,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

8.5. На основу члана 57. Закона о транспорту опасне робе за полагање стручног испита за лице са сертификатом ADN које учествује у транспорту гасова и издавања решења по захтеву за продужење важности сертифиата

Сврха уплате: Име и презиме кандидата који полаже испит за лице са сертификатом АДН, навод: "испит за ADN", датум одржавања испита
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 162а. став 16. За решење по захтеву за продужење важности сертификата о специјалистичком знању из области ADN за транспорт гасова 9.610,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

8.6. На основу члана 57. Закона о транспорту опасне робе за полагање стручног испита за лице са сертификатом ADN које учествује у транспорту хемикалија и издавања решења по захтеву

Сврха уплате: Име и презиме кандидата који полаже испит за лице са сертификатом АДН, навод: "испит за ADN", датум одржавања испита
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 162а. став 17. За решење по захтеву за издавање сертификата о специјалистичком знању из области АДН за транспорт хемикалија 19.230,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

8.7. На основу члана 57. Закона о транспорту опасне робе за полагање стручног испита за лице са сертификатом ADN које учествује у транспорту хемикалија и издавања решења по захтеву за продужење важности сертифиата

Сврха уплате: Име и презиме кандидата који полаже испит за лице са сертификатом АДН, навод: "испит за ADN", датум одржавања испита
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 162а. став 18. За решење по захтеву за продужење важности сертификата о специјалистичком знању из области АДН за транспорт хемикалија 9.610,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

9. На основу члана 40. Закона о транспорту опасне робе у вези издавања овлашћења привредном друштву, односно другом правном лицу за стручно оспособљавање кандидата за возача возила за транспорт опасне робе

Сврха уплате: РАТ за овлашћења привредном друштву, односно другом правном лицу за стручно оспособљавање кандидата за возача возила за транспорт опасне робе
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 1. став 1. за захтев 310,00 РСД-а
Тарифни број 162а. став 5. за решење 43.750,00 РСД-а
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

10. На основу члана 40. Закона о транспорту опасне робе у вези издавања овлашћења привредном друштву,односно другом правном лицу за стручно оспособљавање кандидата за лице са сертификатом ADN

Сврха уплате: РАТ за издавање овлашћења привредном друштву,односно другом правном лицу за стручно оспособљавање кандидата за лице са сертификатом ADN
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 1. став 1. за захтев 310,00 РСД
Тарифни број 162а. став 4. за решење 43.750,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

11. На основу члана 38. Закона о транспорту опасне робе у вези издавања овлашћења привредном друштву,односно другом правном лицу за оспособљавање кандидата за Саветника за безбедност у транспорту опасне робе

Сврха уплате: РАТ за издавање овлашћења привредном друштву,односно другом правном лицу за оспособљавање кандидата за Саветника за безбедност у транспорту опасне робе
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 1. став 1. за захтев 310,00 РСД-а
Тарифни број 162а. став 2. За решење о провери испуњености услова и издавање лиценце привредном друштву или другом правном лицу за оспособљавање кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасне робе 67.360,00 РСД
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

12. На основу члана 13. Закона о транспорту опасне робе у вези издавања именовања телу за оцењивање саглашености амбалаже, покретне опеме под притиском или цистерне

Сврха уплате: РАТ за издавање именовања тела за оцењивање усаглашености типа посуда под притиском или цистерне
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 94. став1.тачка 1. за захтев 2.540,00 РСД
Тарифни број 94. став 1. тачка 3. за решење 12.140,00 РСД-а
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

13. На основу члана 42. Закона о транспорту опасне робе у вези издавања именовања телу за оцењивање усаглашености возила за транспорт одређене опасне робе

Сврха уплате: РАТ за издавање именовања телу за оцењивање усаглашености возила за транспорт одређене опасне робе
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 94. став 1.тачка 1. за захтев 2.540,00 РСД
Тарифни број 94. став 1.тачка 3. за решење 12.140,00 РСД-а
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 

14. На основу члана 6. Закона о транспорту опасне робе у вези издавања посебне дозволе о примени одступања у  складу са ADR/RID/ADN

Сврха уплате: РАТ за решење о издавању дозволе о примени одступања у складу са ADR/RID/ADN
Прималац:
 
Буџет Републике Србије
Износ:
 
Тарифни број 162а. став 19. за решење о издавању дозволе о примени одступања у складу са ADR/RID/ADN 76.510,00 РСД-а
Број текућег рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 50-016
 
 
Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт