Насловна страна Актуелности О Нама Инспекцијски надзор Прописи Учесници у ТОР Тела за оцењивање усаглашености Одобрења за ТИП Покретна опрема под притиском Возила за ТОР Саветник за безбедност у транспорту опасне робе Возачи возила за ТОР Лице са сертификатом АДН Таксе и накнаде трошкова Тендери и јавне набавке Питања и одговори Линкови Архива
Насловна страна » Учесници у ТОТ-у » Обавезе учесника ТОТ-а

Обавезе учесника ТОТ-а

Које су обавезе пошиљаоца?

- као покретач транспортног процеса, дужан је да створи услове за сигуран транспорт опасног терета тако што ће установити да је опасан терет прописно класификован и дозвољен за транспорт према ADR;
- дужан је да пружи превознику све неопходне информације као и да обезбеди транспортна документа и пропратна документа (одобрења, дозволе, обавештења, потврде итд.);
- користи само амбалажу, велику амбалажу, велико средство за паковање IBC и ангажује само возила (возила-цистерне, демонтажне цистерне, батеријска возила, MEGC, преносиве цистерне и контејнер-цистерне), који су дозвољени и погодни за транспорт дате материје и који су опремљени обележјима и ознакама прописанима у ADR;
- придржава се захтева о начину отпреме и ограничењима при отпреми;
- води рачуна о томе, да су и неочишћене и недезинфиковане цистерне (возила-цистерне, демонтажне цистерне, батеријска возила, MEGC, преносиве цистерне и контејнер-цистерне) или неочишћена празна возила, велики контејнери и мали контејнери за терет у расутом стању, на одговарајући начин обележени и означени и да су неочишћене празне цистерне на исти начин затворене и заптивене као и у напуњеном стању.
- да предаје опасан терет на транспорт ако су возачу или лицу које обавља превоз уручена прописана транспортна документа;
- да предаје опасан терет на транспорт ако је возачу или лицу које обавља превоз издата дозвола за транспорт у складу са чланом 30. Закона о транспорту опасног терета;
- oрганизатор транспорта извршава све обавезе пошиљаоца у смислу Закона о транспорту опасног терета, члан 24;

Које су обавезе превозника?

- да провери и након провере установи да опасан терет који треба да се транспортује испуњава све услове за транспорт према ADR и да није забрањен за транспорт;
- провери остале битне информације везане за транспорт опасног терета;
- осигура да се прописана транспортна документа налазе у транспортној јединици;
- након визуелне провере утврди да возило или терет немају очигледне недостатке, цурење, пропуштање или пукотине, да не недостају делови опреме, итд.;
- утврди да за возила-цистерне, батеријска возила, демонтажне цистерне, преносиве цистерне, контејнер-цистерне, и MEGC, рок следећег испитивања није прекорачен;
- да провери, да возила нису преоптерећена;
- да у случају да се превози комадни терет, прописно обезбеди терет тако да не може да се одгура, претумба, помери или испадне са возила услед труцкања или превртања возила;
- да утврди, да су на возила постављена прописана обележја и ознаке опасности, сходно ADR;
- да утврди, да се опрема прописана у писаним упутствима за возача налази у возилу;

Које су обавезе примаоца?

- да пријем опасног терета не одлаже уколико не постоје присилни разлози;
- да након истовара провери да ли су испоштовани сви захтеви према ADR;

Које су обавезе пуниоца?

- да цистерну пуни на одређеном и посебно уређеном месту у складу са законом;
- да, у случају да другом врстом опасног терета пуни цистерну, контејнер цистерну, возило цистерну, кола цистерну, пловни објекат, батеријску цистерну, преносиву цистерну, кола са одвојивим цистернама, покретну цистерну и гас контејнер с више елемената (МЕГЦ), тек пошто утврди да су очишћени;

Које су обавезе утовариоца?

- да утовара опасан терет на одређеном и посебно уређеном месту, у складу са законом;

Давалац услуга претовара опасног терета при промени вида саобраћаја извршава све обавезе примаоца, утовариоца и пуниоца у смислу овог закона.

Давалац услуга претовара опасног терета одговоран је за примену прописа из члана 3. Закона о транспорту опасног терета којима се уређује привремено одлагање опасног терета при промени вида саобраћаја.

Додатне обавезе учесника у транспорту опасног терета у ваздушном саобраћају:

- за пошиљаоца да:

1) пре предаје опасног терета на превоз, попуни, потпише и преда авио-превознику транспортни документ који садржи потписану изјаву да је опасан терет потпуно и тачно описан одговарајућим називима и да је класификован, упакован, означен и спреман за транспорт,

2) стручно оспособи запослена лица која транспортују опасан терет,

3) омогући запосленима да се упознају с важећим прописима којима се уређују дужности у транспорту опасног терета;

- за авио-превозника да:

1) одбије превоз опасног терета за који нема транспортна документа, односно ако амбалажа опасног терета није проверена у складу са процедурама прихвата опасног терета на транспорт,

2) користи контролну листу за прихватање опасног терета на транспорт,

3) пре утовара и после истовара опасног терета контролише да ли на амбалажи у којој је опасан терет има оштећења и да ли опасан терет може да исцури,

4) опасан терет не превози у путничкој или пилотској кабини, осим ако је друкчије утврђено прописима из члана 2. став 2. тачка 4) Закона о транспорту опасног терета,

5) раздваја опасне терете за које је прописима из члана 2. став 2. тачка 4) ЗОТОТ утврђено да су некомпатибилни,

6) вођи ваздухоплова достави писмено обавештење о опасном терету који прихвата на транспорт у складу с прописима из члана 2. став 2. ЗОТОТ,

7) у сопствени оперативни приручник унесе неопходна обавештења особљу ваздухоплова које обавља послове у транспорту опасног терета,

8) упозори путнике на опасан терет који се налази у ваздухоплову,

9) достави неопходна обавештења за особље других учесника у транспорту опасног терета,

10) у случају незгоде или удеса ваздухоплова којим се транспортује опасан терет пружи потребне податке службама за санацију последица, односно надлежним органима државе на чијој територији се догодила незгода или удес,

11) поднесе извештај о незгоди или удесу ваздухоплова који транспортује опасан терет, односно о транспорту који није пријављен или који је погрешно пријављен надлежним органима за послове цивилног ваздухопловства државе у којој се догађај десио и надлежним органима државе која је издала авио-превознику уверење о оспособљености за обављање јавног авио-превоза.

Додатне обавезе учесника у транспорту опасног терета у железничком саобраћају:

- за поуниоца да:

1) пре и после пуњења провери исправност централног вентила и испусних вентила кола цистерни;

- за превозника да:

1) употреби кола цистерну чија је посуда прегледана и испитана у складу с прописима из члана 2. став 2. ЗОТОТ и другим прописима и која је обележена жигом стручног лица;

2) пре започетог превоза опасног терета стави на располагање управљачу железничке инфраструктуре све податке везане за транспорт опасног терета утврђене прописом из члана 54. став 3. ЗОТОТ;

- за управљача железничке инфраструктуре:

1) да изради интерни план за хитне интервенције у тунелу и на мосту у складу с прописима из члана 54. став 4. ЗОТОТ.

НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

Питање:

Купио сам као физичко лице боје и лакове у малопродаји и превозим их до своје куће. Да ли сам обавезан да поштујем ADR прописе?

Одговор:

Одредбе ADR не важе за транспорт опасног терета који обављају физичка лица, уколико је терет упакован за малопродају и ако је намењен за личну, или домаћу употребу, под условом да су предузете мере које спречавају ослобађање садржаја под нормалним условима транспорта. Ако је овај терет запаљива течна материја која се транспортује у резервоарима који се поново пуне од стране или за рачун физичких лица, укупна количина не сме да прекорачи 60 литара по посуди и 240 литара по транспортној јединици.

Питање:

Власник сам регистрованог привредног друштва које се бави велепродајом боја и лакова. Да ли транспорт боја и лакова од магацина до трговачке радње спада под ADR?

Одговор:

Боје и лакови су, осим боја на воденој бази, према ADR класификовани у осам различитих UN бројева и три класе ADR, зависно од својих физичких и хемијских особина.

Извод из табеле А поглавље 3.2 ADR

UN број Назив и опис Кла- са Класи- фикаци- они кôд Aмба- лажна група Озна- ке опас- ности Посе- бне одре- дбе Ограни- чене коли- чине Изузете коли- чине ∙∙∙∙ Транс- портна катего- рија
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) ∙∙∙∙ (15)
1263 БОЈЕ (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ (укључујући разређиваче и раствараче) 3 F1 I 3   500 ml E3   1
1263 БОЈЕ (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ (укључујући разређиваче и раствараче) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPа) 3 F1 II 3 163
640C
650
5 L E2   2
1263 БОЈЕ (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ (укључујући разређиваче и раствараче) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPа) 3 F1 II 3 163
640D
650
5 L E2   2
1263 БОЈЕ (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ (укључујући разређиваче и раствараче) 3 F1 III 3 163
640E
650
5 L E1   3
1263 БОЈЕ (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ (укључујући разређиваче и раствараче)  (тачка паљења мања од 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4)  (тачка кључања највише 35ºC) 3 F1 III 3 163
640F
650
5 L E1   3
1263 БОЈЕ (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ (укључујући разређиваче и раствараче) (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4 ) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPа а тачка кључањ 3 F1 III 3 163
640G
650
5 L E1   3
1263 БОЈЕ (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ (укључујући разређиваче и раствараче)  (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPа ) 3 F1 III 3 163
640H
650
5 L E1   3
1602 БОЈЕ,  ОТРОВНЕ, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н. или  МЕЂУПРОИЗВОД ЗА БОЈЕ, ОТРОВАН, ТЕЧНАН, Н.Д.Н. 6.1 T1 I 6.1 274 0 E5   1
1602 БОЈЕ, ОТРОВНЕ, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н.или  МЕЂУПРОИЗВОДИ ЗА БОЈЕ,  ОТРОВНИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. 6.1 T1 II 6.1 274 100 ml E4   2
1602 БОЈЕ, ОТРОВНЕ, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н. или  МЕЂУПРОИЗВОДИ ЗА БОЈЕ, ОТРОВНИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. 6.1 T1 III 6.1 274 5 L E1   2
2801 БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. или ПОЛУФАБРИКАТ БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧНА, Н.Д.Н. 8 C9 I 8 274 0 E0   1
2801 БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. или ПОЛУФАБРИКАТ БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧАН, Н.Д.Н. 8 C9 II 8 274 1 L E2   2
2801 БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ТЕЧНА Н.Д.Н. или ПОЛУФАБРИКАТ БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧАН, Н.Д.Н. 8 C9 III 8 274 5 L E1   3
3143 БОЈА, ОТРОВНА,  ЧВРСТА, Н.Д.Н. или МЕЂУПРОИЗВОД БОЈА, ОТРОВАН,  ЧВРСТ, Н.Д.Н. 6.1 T2 I 6.1 274 0 E5   1
3143 БОЈА, ОТРОВНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или МЕЂУПРОИЗВОД БОЈА, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н. 6.1 T2 II 6.1 274 500 g E4   2
3143 БОЈА, ОТРОВНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или МЕЂУПРОИЗВОД БОЈА, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н. 6.1 T2 III 6.1 274 5 kg E1   2
3147 БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или МЕЂУПРОИЗВОД ЗА БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЧВРСТ, Н.Д.Н. 8 C10 I 8 274 0 E0   1
3147 БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА,  ЧВРСТА, Н.Д.Н. или МЕЂУПРОИЗВОД ЗА БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЧВРСТ, Н.Д.Н. 8 C10 II 8 274 1 kg E2   2
3147 БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или МЕЂУПРОИЗВОД ЗА БОЈЕ,  НАГРИЗАЈУЋИ, ЧВРСТ, Н.Д.Н. 8 C10 III 8 274 5 kg E1   3
3469 БОЈА, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ (укључујући разређиваче и раствараче) 3 FC I 3
+8
163 0 E0   1
3469 БОЈА, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ (укључујући разређиваче и раствараче) 3 FC II 3
+8
163 1 L E2   2
3469 БОЈА, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ (укључујући разређиваче и раствараче) 3 FC III 3
+8
163 5 L E1   3
3470 БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЗАПАЉИВА,  (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ,  (укључујући разређиваче и раствараче) 8 CF1 II 8
+3
163 1 L E2   2
3066 БОЈА (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или СРОДНИ МАТЕРИЈАЛИ (укључујући разређиваче и раствараче) 8 C9 II 8 163 1 L E2   2
3066 БОЈА (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или СРОДНИ МАТЕРИЈАЛИ (укључујући разређиваче и раствараче) 8 C9 III 8 163 5 L E1   3

Генерално, транспорт боја и лакова од магацина до малопродајне радње спада у ADR и подлеже Закону о транспорту опасног терета.

Међутим, као и за остале ADR материје, и у овом случају разликујемо три могућности да се транспорт опасног терета делимично или у потпуности изузме од захтева ADR:

- ограничене количине

- изузете количине

- изузећа у вези са количинама које се могу транспортовати по транспортној јединици

Уколико се ради о ограниченим количинама, које су за сваки UN број дефинисане у табели А, колона 7а, поглавља 3.2 ADR, боје и лакови се могу транспортовати без примене ADR прописа када је запремина унутрашње амбалаже за дати UN број мања или једнака прописаној запремини датој у колони 7а. Уколико је укупна маса возила већа од 12t потребно је означити возило.

Изузете количине се врло ретко срећу у пракси. Најчешће се ослобађање по основу изузетих количина односи на узорке опасних материја.

Изузеће од ADR у вези са количинама опасног терета по једној транспортној јединици детаљно је описано у поглављу 1.1.3.6 ADR.

Питање:

Власник сам штампарске радње и купљену штампарску боју превозим од магацина велепродаје до моје штампарске радње. Да ли превоз штампарских боја спада под ADR?

Одговор:

Штампарске боје су према ADR класификоване под UN 1210 и спадају у класу 3 ADR.

Могућност изузимања штампарских боја од захтева ADR, прeма општим условима за изузимање од захтева ADR, превасходно зависи од количине која се транспортује.

Саветник за безбедност у транспорту опасног терета је особа која је позвана да у сваком конкретном случају предложи најцелисходније мере које се тичу транспорта опасног терета. Законска обавеза сваког правног лица које учествује у транспорту опасног терета је да има саветника за безбедност у транспорту опасног терета.


Насловна страна О Нама Правна акта Писана упутства Линкови Архива Контакт